Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige

Coronavirus

SARS-CoV-2
Denna artikel är en del av
serien om coronavirus:
Varianter av coronavirus
IBV · HCoV-229E · SARS-CoV (orsakar sars) · HCoV-NL63 · MERS-CoV (orsakar mers) · SARS-CoV-2 (orsakar covid-19)
Covid-19-pandemin
pandemin 2019–2020 (Europa · Finland · Norge · Sverige) · provtagning · sjukdomen · vid graviditet · viruset
Egenskaper
droppsmitta · fladdermusburna virus · lunginflammation · pandemi · samhällsfarlig sjukdom · zoonos
Motåtgärder
COVID-19-vaccin · flockimmunitet · karantän · nedstängning · smittskydd · social distansering
Sverige
Folkhälsomyndigheten · Krisinformation.se · MSB · statsepidemiolog (Anders Tegnell)
Internationellt
Europeiska läkemedelsmyndigheten · WHO (internationellt hälsonödläge)
Antal bekräftade fall per capita av Covid-19-smitta i respektive län. (Kumulativa tal.)

Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige är en del av den pågående pandemin av sjukdomen covid-19, en sjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Symptombilden vid covid-19 kan variera från person till person. Symptom som ofta skiljer sjukdomen från en vanlig förkylning eller influensa är feber, torrhosta och andningsbesvär.[1][2] Vissa drabbas emellertid endast av lätta förkylningssymptom med snuva, medan andra får en influensaliknande symptombild med huvudvärk, trötthet, feber, halsont och myalgi, i allvarligare fall med lunginflammation.[3]

Det första svenska fallet bekräftades 31 januari 2020 i Jönköping. Inhemsk smittspridning bekräftades för första gången 6 mars i Stockholm, och det första dödsfallet skedde den 11 mars, även det i Stockholm. Samma dag konstaterade Världshälsoorganisationen att virusutbrottet är en pandemi, och i Sverige vidtogs flera myndighetsåtgärder. Den 19 mars utfärdades en allmän avrådan om icke-nödvändiga resor inom landet, och 17 mars i en EU-koordinerad aktion begränsades inresor från icke-EU/EES-länder för icke-medborgare. Den 27 mars meddelade regeringen att det från och med 29 mars var förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.[4] 4 juni meddelade Sveriges regering att avrådan från icke-nödvändiga resor skulle hävas 13 juni.[5]

Pandemin drabbade våren 2020 vissa västeuropeiska länder särskilt hårt, och Sverige hade EU:s fjärde högsta antal döda med Covid-19 per capita kumulativt den 2 juni.[6] Tätbebodda områden i Svealand, men även fjällvärlden, var särskilt utsatta. Till skillnad från länder som nåddes tidigare av epidemin lyckades Sverige under smittspridningsvågen våren 2020 att nå sitt mål att epidemivårdens kapacitet skulle räcka, genom att smittspridningen begränsades och vårdkapaciteten byggdes ut tillräckligt. Ansvariga konstaterade dock att Sverige inte lyckades med målet att skydda äldre personer särskilt väl,[7][8] och även att smittskyddsorgansationer hade otillräckliga resurser för att klara masstestning. Sverige avbröt smittspårning bland allmänheten redan i mitten av mars,[9] och nådde under maj månad inte uppställda mål för antal testade personer.

Till skillnad från många andra länder har inte svenska myndigheter och regering möjlighet att stänga ned alla verksamheter och tvångsisolera befolkningen. Den svenska grundlagen garanterar i fredstid folket att röra sig fritt, och förhindrar därmed möjligheten till omfattande tvångsisolering. Istället tillämpades en linje som byggde på tillit till befolkningen, ett mer individuellt ansvar och långsamt införande av restriktioner. Mike Ryan vid världshälsoorganisationen (WHO) lyfte den 29 april fram Sverige som en möjlig framtidsmodell, i samband med att många länder öppnade upp igen efter en tids nedstängning.[10] Samtidigt har den svenska öppna modellen ifrågasatts av vissa forskare, både svenska och utländska.[11][12][13][14] Den har rönt uppmärksamhet och analyserats i utländsk media.[15][16][17][18] Även andra svenska debattörer har presenterat argument för och emot modellen.[19][20][21]

Uppkomst[redigera | redigera wikitext]

På global nivå upptäcktes viruset i Wuhan i Kina slutet av 2019.[22] Den 7 januari 2020 kunde kinesiska myndigheter identifiera viruset som en ny typ av coronavirus. Viruset gavs av WHO det tillfälliga engelska namnet 2019 novel coronavirus, förkortat 2019-nCoV.[22]

Det första verifierade fallet av covid-19 i Sverige fick sin diagnos den 31 januari 2020 i Jönköping. Den sjuka var en person som varit i Wuhan i Kina.[23] Den 1 februari klassade regeringen, efter begäran från Folkhälsomyndigheten, infektionssjukdomen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.[24] Den 2 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån i Sverige. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedömdes då som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedömdes som måttlig.[25] Den första inhemska smittspridningen i Sverige som inte kunnat smittspåras konstaterades hos två patienter som hade sökt vård i Stockholm 6 mars.[26][27] Den 10 mars höjdes nivån till mycket hög.[28] Det första dödsfallet inträffade den 11 mars i Stockholm.[29] Den 26 mars meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell att Stockholms län – men ännu inte landet som helhet – kan ha nått det som inom epidemiologi kallas dag noll, det vill säga den dag när antalet allvarligt sjuka börjar öka mycket snabbt.[30]

Allmänna rekommendationer[redigera | redigera wikitext]

Se även: Handhygien

Världshälsoorganisationen (WHO) har för pandemin rekommenderat att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, att hålla minst en meters avstånd från varandra, att undvika att röra ögon, näsa och mun med händerna samt att stanna hemma om man har minsta symptom. Har man varit i områden där viruset finns har WHO utfärdat rekommendationer om att extra noggrant vara vaksam över symptom.[31]

Folkhälsomyndigheten har upprepat flera av dessa rekommendationer, och har uppmanat alla med symptom att stanna hemma minst två dagar efter att symptom försvunnit. Man har också i samband med pandemin rekommenderat att tvätta händerna i minst 20 sekunder, och att hosta och nysa i armvecket. En ytterligare rekommendation som har utfärdats är att inte i onödan träffa äldre personer eller personer i riskgrupper, för att undvika att smitta dem.[32] Personer över 70 år och i riskgrupper har uppmanats att begränsa fysiska kontakter med andra människor under pandemin och att försöka hålla sig hemma, att undvika kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Samtidigt har man uppmanat äldre till promenader i naturen i områden med få människor.[33] Under maj månad genomförde Folkhälsomyndigheten en utvärdering av råden för äldre, som offentiggjordes 27 maj. Sammanfattningsvis var slutsatserna i utvärderingen att de råd som tidigare hade givits skulle kvarstå, och att riskförändringen även för unga äldre (omkring sjuttioårsåldern) inte var stor.[34] Samtidigt förtydligade man i samband med att utvärderingen offentliggjordes att sociala aktiviteter och kontakter är okej utomhus, om man kan hålla avstånd. Man gav som exempel fika på avstånd utomhus, picknick, krocket, boule och liknande aktiviteter.[35]

I synnerhet är det äldre och multisjuka personer (med flera underliggande sjukdomar) som avlidit till följd av viruset (läst maj 2020). Exakt vilka som tillhör riskgrupper är inte klarlagt, men enligt Folkhälsomyndigheten är det särskilt personer som är 70 år och äldre med minst en faktor av: högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom (utom astma[36][37]), fetma och diabetes. För personer under 70 år är riskfaktorerna snarlika, men inte identiska. En riskfaktor som tillkommer för åldersgruppen är sjukdom som kan leda till allvarligt tillstånd vid luftvägsinfektion. Kontrollerade fall av medicinerat högt blodtryck eller diabetes utgör i sig troligtvis ingen förhöjd risk för åldersgruppen. Tillfälligt nedsatt immunförsvar kan eventuellt vara en riskfaktor, exempelvis i samband med cancerbehandlingar.[33]

Folkhälsomyndighetens rekommendation för gravida kvinnor har varit att vidta samma försiktighetsåtgärder som med andra smittsamma sjukdomar.[33] FN:s ansvariga organ UNFPA har konstaterat att det inte finns någon tillgänglig evidens för att gravida kvinnor skulle drabbas särskilt hårt av Covid-19, men att det är viktigt att de förändringar i immunförsvar och i kroppen i övrigt som inträffar efter graviditeten beaktas, bland annat vad det gäller tillgång till säker förlossningsvård, antenatal och postnatal vård. Man betonade också i maj 2020 vikten av att gravida kvinnor med andningssvårigheter ges hög prioritet, liksom att antenatala, neonatala och mödravårdsavdelningar separeras från identifierade Covid-19-fall.[38]

Myndighetsåtgärder[redigera | redigera wikitext]

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet för smittskyddsarbetet i Sverige. Myndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Folkhälsomyndigheten ska, enligt sin instruktion, även övervaka smittspridningen samt ta fram planer och initiativ till åtgärder för att hindra den.[39] Detta gäller dock bara de områden som berör själva smittspridningen, medan regeringen ansvarar för andra överväganden, bland annat vad gäller ekonomiska åtgärder.[40] Det stora myndighetsansvaret härrör ur svensk förvaltningshistoria, som delvis skiljer sig från många andra länder, inklusive Sveriges grannländer, som Danmark och Finland.[41]

Sverige har, till skillnad från många andra länder, inte genomfört tvingande karantän av utlandsresenärer och utegångsförbud för befolkningen, och inte stängt ned för- och grundskolor, restauranger och skidorter. Sverige avbröt smittspårningen redan i mitten av mars. Sverige har successivt infört restriktioner istället för allt på en gång, och myndigheter har förändrat sina råd när läget har förändrats. Motiveringen var att man trodde att de negativa effekterna i det långa loppet skulle bli större än de positiva vid en snabb och total nedstängning, eftersom sjukvården skulle tappa personal som var småbarnsföräldrar, och eftersom befolkningens motivering att följa restriktioner annars skulle sjunka med tiden och vid senare smittspridningsvågor. Istället för direkta tvångsåtgärder har befolkningen fått tillit och större eget ansvar. De grundläggande råden är förutom god handhygien och distansering att personer med symptom och i riskgrupp ska stanna hemma, att personer som kan arbeta hemifrån ska göra det, men att samhällsviktiga funktioner ska upprätthållas så länge som det bara är möjligt.[42][32][33][40]

Anders Tegnell beskrev i Aktuellt 24 mars att den svenska strategin bygger på två ben: att isolera och skydda gamla och sjuka, och att minska kontakter mellan friska och sjuka.[43] Tegnell förnekade att flockimmunitet i sig skulle vara ett mål för den svenska politiken, eftersom han då trodde att flockimmunitet är ett tillstånd som landet förr eller senare kommer att uppnå oavsett. Istället beskrevs målet vara att bromsa smittspridningstakten tillräckligt för att undvika att sjukvården inte blir mer belastad än den klarar av, och att minimera spridningen till gamla och sjuka. Målet är inte att minimera spridningen till befolkningen i stort – eftersom man inte räknar med att vaccin utvecklas i närtid vill man inte dra ut på smittspridningen och stänga ned samhället onödigt länge, då det förutom pengar och arbeten också kan kosta liv.[44] I juni sa Tegnell dock att Sverige borde ha infört vissa restriktioner tidigare, men ändå inte stängt ned samhället som andra länder har gjort.[42]

Lista över förbud[redigera | redigera wikitext]

På folkhälsomyndighetens inrådan har regeringen endast genomfört följande förbudː

 • Icke-medborgares inresor från icke EU/EES-länder stoppas. (17 mars 2020)
 • Alla folksamlingar och sammankomster med över 500 deltagare, inklusive kultur- och idrottsevenemang, förbjuds tills vidare. (11 mars 2020)[45] Förbudet utsträcktes vid ett senare regeringssammanträde till att omfatta alla allmänna sammankomster över 50 personer. (27 mars 2020)[46] Elitidrott får öppna igen från och med 14 juni.[47]
 • På restauranger och barer tillåts enbart bordsservering. (24 mars) [48]
 • Besökrestriktioner på sjukhus har införts av landsting och i äldrevården av vissa kommuner. Nationellt besöksförbud i äldrevården infördes av regeringen den 31 mars 2020,[49] och upphörde den 1 oktober.[50]

Lista över rekommendationer och andra beslut[redigera | redigera wikitext]

Därutöver har en rad rekommendationer, och beslut som underlättar efterföljandet av dessa, meddelats av olika svenska myndigheter och regeringen:

 • Icke-nödvändiga resor avråds till delar av Kina (26 januari, 17 februari),[51] Iran (3 mars), Italien (6 mars) och överhuvudtaget utomlands (14 mars). Personer som återvänder från dessa länder har fått spendera två veckor i frivillig karantän i hemmet, med smittbärarpenning.[52] Icke-nödvändiga helgresor och andra resor inom Sverige avråds (19 mars),[53] liksom resor längre än 1 till 2 timmars färd med bil eller som innebär många sociala kontakter (13 maj).[54] Från och med 13 juni hävs avrådan om icke-nödvändiga resor inom Sverige,[5] och under juli och augusti hävde Sverige successivt reserestriktioner till bland annat EU-länder.
 • Personer även med minimala symptom på vad som kan vara covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Karensdagen avskaffas tillfälligt för att säkerställa att personer som känner sig lite sjuka stannar hemma från arbetet. Tiden man kan sjukskriva sig utan läkarintyg förlängs från 7 till 14 dagar (11 mars 2020).[55]
 • Personer som är över 70 år gamla rekommenderas att stanna hemma, men kan ta promenader på avstånd från andra. Arbetsgivare i synnerhet i Stockholm rekommenderas att uppmana sina anställda att om möjligt arbeta från hemmet.(16 mars)[56]
 • Distansundervisning rekommenderades för gymnasier, komvux, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. (18 mars)[57] Skolor fick möjlighet att förlänga terminen. Gymnasier öppnades åter den 15 juni, men på högskolenivå och annan vuxenutbildning kan viss distansundervisning fortsätta under hösten 2020. Högskoleprovet i april ställs in (13 mars)[58] liksom nationella prov vårterminen 2020. (23 mars)[59] Från 15 juni ska gymnasier, Kommunal vuxenutbildning och högskolor och universitet i Sverige få öppna igen, om inte läget ändrar sig.[60]

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Förskolor och grundskolor ska hållas öppna tills vidare.[61] Särskilt yngre barn har ett omsorgsbehov, och en anledning är att undvika att vårdpersonal stannar hemma från arbetet för att ta hand om sina barn eller att mor- och farföräldrar i riskzon vårdar barnen. Regeringen har beslutat att skolor som håller öppet ska få möjlighet till flexibla lösningar som distansundervisning och att förlänga terminen.[62] Gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning hölls öppna under en tid, men efter att Folkhälsomyndigheten från och med 18 mars rekommenderat stängning, med vissa undantag,[63] har skolor bedrivit undervisning på distans.

29 maj ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer, vilket innebär att gymnasier, KOMVUX och högskolor och universitet i Sverige kan öppna fysiskt igen från och med 15 juni.[60]

Åtgärder gällande övriga samhället[redigera | redigera wikitext]

Alla verksamheter i Sverige måste vidta åtgärder för att minimera smittspridning.[64]

Restauranger har generellt sett inte stängts av myndigheterna. Skidanläggningar i Sälen, Vemdalen och Åre stängdes från påsklovens början den 6 april.[65] Däremot har restriktioner utfärdats som bland annat förbjuder servering över disk. Restauranger och krogar som bryter mot restriktionerna och inte vidtar åtgärder kan tvångsstängas.[66]

Alla kultur- och idrottsevenemang med över 50 deltagare förbjöds från och med 27 mars.[46] I slutet av maj rapporterade kulturminister Amanda Lind och Folkhälsomyndigheten att elitidrott ska få öppna från och med 14 juni igen, förutsatt att matcher är publikfria och med enbart nödvändig närkontakt. Rekommendationen om att inte resa längre än två timmar från hemorten undantogs för elitidrotten, men gäller fortsatt för övrig idrotts- och matchverksamhet på alla nivåer, som dock också får inledas igen.[46][67]

Hälsa och sjukvård[redigera | redigera wikitext]

Coronavirusutbrottet har medfört belastning för hälso- och sjukvården. Den 13 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att bara testa personer på sjukhus eller som tillhör riskgrupper för det nya coronaviruset, eftersom det viktigaste var att prioritera gamla och sjuka samt personal inom vård och omsorg.[48] I maj beslutades att många fler ska testas eftersom det finns kapacitet att testa 100 000 personer i veckan.[68]

Beredskap[redigera | redigera wikitext]

Bedömare i både Sverige och internationellt hade innan pandemin insett att världen förmodligen skulle drabbas av en pandemi inom en snar framtid.[69][70] Folkhälsomyndigheten bedömde i februari 2018 att Sveriges beredskap inför en pandemi var god.[69] Samma bedömning gjordes av bland annat statsepidemiolog Anders Tegnell i samband med H1N1-pandemin 2009.[71] Mia Brytting, enhetschef för laborativ virus- och vaccinövervakning på Folkhälsomyndigheten,[72] menade att man hade många medel för att lindra en influensapandemi.[69] Exempelvis deltog man i ett globalt nätverk med andra länder under Världshälsoorganisationen för att utbyta information från misstänkta virusutbrott. Dessutom hade man tecknat avtal om prototypvaccin med Glaxo Smith Kline, och köpt in antivirala läkemedel.[69] Folkhälsomyndigheten har ansvar för nationella beredskapslager av beredskapsläkemedel, och att ta fram rekommendationer för hur dessa ska användas. Sveriges regering gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att det finns tillgång till behandling med vaccin vid en pandemisk influensa.[73] Pandemier utreds även som ett särskilt hälsohot i den av regeringen i augusti 2018 tillsatta utredningen Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S2018:09). Utredningen ska enligt planen slutredovisas 30 september 2021.[73]

I 2019 års Global Health Security Index, framtagen och utgiven av Johns Hopkins Center for Health Security, ansågs Sverige vara en av de "mest välförberedda" länderna i världen på en epidemi eller pandemi, rankat 7:a totalt. Sverige ansågs vara ett av de länder som i högst grad kunde förhindra framväxten av en ny patogen, ett av de länder som snabbast kunde upptäcka en epidemi liksom kunde rapportera en epidemi av internationella mått, och ansågs i allmänhet utgöra en lågriskmiljö. Sveriges hälso- och sjukvård fick dock ett lägre betyg, med frågetecken kring om den var tillräckligt utbyggd och robust för att kunna behandla sjuka och skydda anställda i vården.[74] Innan Coronavirusutbrottet hade Sverige ett relativt lågt antal sjukhusplatser per capita, med 2,2 sängar per 1 000 invånare (2017).[75] Antalet platser i intensivvården var 5,8 per 100 000 invånare.[76] Bägge dessa siffror var lägre än de flesta EU-länderna. Det totala antalet platser i intensivvården i svensk sjukvård var 526.[77]

I februari 2020 svarade socialminister Lena Hallengren på skriftlig fråga från riksdagsledamöterna Clara Aranda (SD), Camilla Waltersson Grönvall (M) och Alexandra Anstrell (M) om Sveriges beredskap vid pandemiutbrott. Hallengren beskrev i sitt svar att Sverige har omfattande beredskapsplaner på nationell, regional och lokal nivå, planer som även omfattar "den sjukdom orsakad av det nya coronaviruset (2019-nCoV) som nu har ett utbrott i Asien."[73] Hon beskrev vidare hur det operativa arbetet sker på regional och lokal nivå, men samordnas på nationell nivå av Folkhälsomyndigheten. Varje region har en smittskyddsläkare som ansvarar för att ta fram en regional pandemiplan, i samverkan med regionernas beredskapsansvariga. Via Världshälsoorganisationen, Europeiska unionen och Europeiska smittskyddsmyndigheten konstaterade hon vidare att man har internationellt samarbete kring beredskap.[73] För samordning av beredskapsarbete och i samband med en pandemi har Folkhälsomyndigheten bildat en nationell pandemigrupp, med representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Regioner och länsstyrelserna.[78]

I slutet av februari 2020 rapporterade Sveriges Radio Ekot att den svenska sjukvården hade tillräckligt med personlig skyddsutrustning för att kunna klara av att vårda 100 coronasmittade patienter i 14 dygn. Flera regioner hade redan då inlett arbetet med att bygga upp buffertar av sjukvårdsmaterial, samt se över möjligheten att ställa om sjukvårdens resurser.[79]

Historiskt har Sverige haft beredskapslager, vilket dock har avskaffats, vilket man exempelvis inte gjort i Finland. Socialminister Lena Hallengren har uttryckt självkritik om beredskapslagrens avskaffande, och hon och flera andra har menat att beredskapslager bör återinföras och återuppbyggas.[80][81]

Omprioritering och utbyggnad av vårdkapaciteten[redigera | redigera wikitext]

På många platser i Sverige koncentrerades resurser under mars månad till intensivvård, vilket innebar att vård som kan anstå ställdes in. Vissa landsting ställde in alla planerade (icke-akuta) operationer för att spara skyddsutrustning, införde besöksrestriktioner för närstående på sjukhus och ersatte fysiska patientmöten med videomöten där så var möjligt.[82][83][84][85] Genom att vården ställt om till fler intensivvårdsplatser och minskat antal planerade operationer har många operationer skjutits upp. Från mitten av februari till april har antal planerade operationer minskat med 63 procent.[86] Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, menade att det kommer att skapa vårdköer under lång tid framöver.[87]

Tidigt i utbrottet började man i många regioner att kraftigt bygga ut antalet intensivvårdsplatser.[88] Socialstyrelsen genomförde i januari 2020 en kartläggning av landets intensivvårdskapacitet med isolering men ville inte lämna ut resultatet till media, med hänvisning till att siffrorna ”skulle kunna medföra att samhällets säkerhet skulle äventyras om de blev kända”.[89] Socialstyrelsen fick regeringsuppdrag 18 mars att samordna utbyggnaden av kapaciteten.[90] I många regioner byggdes antalet intensivvårdsplatser ut under april 2020, och i Stockholm byggde man tillsammans med Försvarsmakten om Stockholmsmässan i Älvsjö till ett fältsjukhus.[88] I början av juni påbörjades en avveckling av fältsjukhuset i Älvsjö, utan att någon patient hade behövt vårdats där. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson menade att det berodde på att mobiliseringen vid akutsjukhusen hade överträffat förväntan.[91]

Hittills (i slutet av maj) har det inte varit någon generell brist på intensivvårdsplatser i Sverige. Dessutom finns det möjligheter att utöka platserna vid behov, och fördela patienter mellan sjukhus. Covid-19 hade i april stått för cirka 60 procent av intensivvårdens platser. Det har funnits ett överskott av platser på cirka 20 procent. Eftersom landets regioner drabbats olika hårt förekommer avvikelser. Region Sörmland har flyttat flera patienter till andra regioner för att avlasta sin egen region.[92] Beredskapen att vid behov flytta patienter mellan regionerna stärktes med helikoptrar från försvaret och även med ambulanser från försvaret.[93][94] Situationen var sammantaget under mitten av april bättre än vad många hade befarat, och exempelvis Karolinska universitetssjukhuset hade fortfarande kapacitet för fler intensivvårdspatienter. Det samma gällde för landet som helhet.[95] I samband med det rapporterades också att över 80 procent överlever intensivvården i Sverige, vilket är högre än i många andra länder, samt att allt fler skrevs ut från intensivvården.[96]

Den 31 mars rapporterade SVT att 3 läkare och 2 sjuksköterskor tillhörde de IVA-vårdade patienterna i Stockholm.[97] I samband med nyheten uppmärksammades också en tveksamhet som många av de anställda inom vården som arbetar med insjuknade patienter känner, då kraven på skyddsutrustning hade sänkts.[98] Sverige hade också en brist på skyddsmaterial och desinfektionsmedel (handsprit).[99] Den 13 april meddelade Socialstyrelsen att Sverige hade fått en bättre tillgång på handsprit.[100]

För det fall att intensivvårdens kapacitet inte skulle räcka för covid-19 förtydligade socialstyrelsen sina etiska riktlinjer för prioritering av akutsjukvård. I det läget prioriteras den som har tillräckligt god hälsa för att klara intensivvård. Andra faktorer, såsom hemort, ska inte ha betydelse, utan patienter ska i övrigt behandlas lika.[101]

Äldrevård[redigera | redigera wikitext]

Trots global brist på data har aktörer som Världshälsoorganisationen och FN:s befolkningsfond kunnat konstatera att äldre personer tillhör riskgrupper i samband med covid-19.[103] Äldre som bor på äldreboenden, särskilt inom äldrevård, är i synnerhet sårbara för infektioner och kan påverkas mycket allvarligt av Covid-19.[103] Samtidigt kan äldre som lever ensamma ha svårt att få tillgång till korrekt information, mat, medicin och andra nödvändigheter i när social (fysisk) distansering är rekommenderad, och när civilsamhället på grund av nedstängning begränsats.[103]

Coronasmitta på vårdboende för äldre har orsakat många dödsfall i Sverige.[104] Coronasmitta har också drabbat många vårdboenden i resten av landet.[105][106] Tidiga studier indikerade att smitta kunde ha kommit in på äldreboenden genom sjukhusbesök, nyinflyttade, symtomfri personal och besök från innan besöksförbudet.[107] Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tog därför fram ytterligare råd och rekommendationer, för att bättre kunna skydda äldre på boenden.[108][109] Samtidigt rapporterade Socialstyrelsen 23 maj att dödstalen på särskilda boenden inte var "uppseendeväckande mycket högre" under januari till april än under vanliga influensasäsonger. Dock visar statistik på en ökning av antalet döda äldre från början av april. Under april 2020 (vecka 13 till 17) hade 655 av 100 000 personer över 70 dött, jämfört med 470 personer år 2019.[110][111]

Kritik väcktes också, bland annat från Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, om att många på särskilda och andra äldreboenden inte fick vård på sjukhus, utan bara palliativ vård vilket han liknade vid dödshjälp.[110] Thomas Lindén på Socialstyrelsen menade dock att den symtomlindrande behandlingen på äldreboendet i många fall var den bästa vården för människor i livets slutskede.[110]

Forskning om vaccin och andra läkemedel[redigera | redigera wikitext]

För mer information, se Covid-19#Läkemedel_och_vaccin.

Över hela världen pågår ett intensivt arbete för att ta fram ett vaccin och läkemedel mot Covid-19. Forskare har börjat samarbeta på sätt som man inte tidigare har gjort, en stor del av världens samlade forskarkår inom läkemedel fokuserar på samma sak och nästan all annan forskning har avbrutits eller pausats.[112] Detta arbete har lett till flera utvecklade kandidater till ett vaccin mot den rådande pandemin.

Den 24 februari meddelade Folkhälsomyndigheten att man i Sverige har lyckats odla viruset av isolat från en svensk patient. Detta resultat kommer kunna delas med andra forskare och tros kunna bli ett viktigt steg för att öka förståelsen för viruset och sjukdomen samt för att kunna utveckla läkemedel och vaccin.[113]

Professorn i biomedicinsk analys Matti Sällberg leder det svenska arbetet med ett dna-vaccin mot Sars-CoV-2 tillsammans med Ali Mirazimi och Gustaf Ahlén.[114] Sällberg har under de senaste tio åren arbetat med att utveckla andra dna-baserade vaccin mot sjukdomar som hepatit B och blödarfeberviruset Krim-Kongo som sprids med fästingar. Med den nya gentekniken står vaccinutvecklingen inför något av en revolution. Istället för avdödat virus eller virusproteiner består vaccinet av utvalda delar av virusets DNA eller RNA. Målet är att hitta ett vaccin som inte bara skyddar mot det virus som nu sveper över världen, utan även mot kommande coronapandemier. Karolinska institutet leder det nystartade projektet ”Open Corona” som fått 30 miljoner kronor från EU för att utveckla ett vaccin mot Sars-CoV-2.[115] Forskningssamarbetet sker tillsammans med två biotech-företag: Cobra Biologics producerar plasmiderna och Adlega utför de toxikologiska studierna.[116]

Smittspridning[redigera | redigera wikitext]

I början av maj 2020 var det kumulativa antalet bekräftade covid-19-smittade personer i Sverige över 20 000 fall och antalet dödsfall över 3 000.[117][118] 25 maj passerade antalet dödsfall 4 000.[119]

Jämfört med andra länder[redigera | redigera wikitext]

Sverige följde Italiens utveckling med nära tre veckors eftersläpning under större delen av mars och april, fyra veckors eftersläpning vid mitten av maj och sex veckors eftersläpning vid mitten av juni, vad gäller rapporterade avlidna i covid-19 per capita. Under mars månad låg avlidna per capita i fas med Danmark och något under Storbritannien. Under april ökade de inrapporterade dödstalen avsevärt snabbare i Sverige än i Danmark, och Sverige passerade Storbritannien och Nederländerna tidigt i maj, och Frankrike den 2 juni. Sverige hade därmed fjärde högst antal rapporterat döda per capita i EU i början av juni.[6][120][121][122]

Belgien, som till skillnad från Sverige hade genomfört en omfattande nedstängning, fick sitt första dödsfall ungefär samtidigt som Sverige, men hade i början av maj högst dödstal per capita i världen.[123] Belgien har liknande befolkningstäthet som Stockholms län, och hade också liknande antal avlidna per capita som Stockholms län fram till mitten av juni. Det finns vissa skillnader i vilka dödsfall som rapporteras in i olika länder, och olika länder har ändrat rapporteringsstrategi under pandemins gång. Det gör att det är svårt att dra exakta slutsatser om eventuella skillnader i sjukdomens faktiska utbredning eller dödlighet mellan olika länder.[124][125]

Regional spridning[redigera | redigera wikitext]

Kumulativt antal bekräftade fall per 100 000 invånare i Sveriges län över tid. (Kumulativt antal döda per 100 000 inom parentes.) Listan över län är sorterad i avtagande ordning efter kurvornas senaste värde. Örebro, Stockholms, Jämtlands och Sörmlands län hade högst antal fall i relation till deras folkmängder den 13 juni, medan Skåne län hade lägst nivå, och låg ungefär 9 veckor efter Stockholm i utvecklingen. En brytpunkt syns när teststrategin ändrades kring 13 mars. Den kan skilja mellan län. Logaritmisk vertikal axel. Datakällor: Folkhälsomyndigheten,[117] SCB[126].

Efter att sportlovsresenärer i Stockholmsregionen återvänt hem från bland annat Italien och Schweiz inträffade en puckel i kurvan över antalet smittade. Det skedde framförallt omkring sportlovets slut den 1 mars och fem dagar framåt.[127][128] Skidliftar och afterski i fjällvärlden var öppet fram till påskloven. I samband med sportlov och påsklov spreds smittan även till Jämtland–Härjedalen som tillfälligt toppade statistiken, men utvecklingen stagnerade där mellan loven.[127]

Den 7 april rapporterade Sveriges Radio att stadsdelar i Stockholms län med mer trångboddhet, som Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta, officiellt kallade utsatta områden, hade den högsta andelen av smittade i Stockholm med 400 smittade per 100 000 invånare. Detta motsvarade tre gånger fler än genomsnittet för Stockholms län.[129][130] Den 21 april hade skillnaderna bestått och Rinkeby Kista hade 640 smittade per 100 000 invånare och Spånga och Tensta 580 per 100 000 mot Stockholms genomsnitt 260 per 100 000.[131] De mest drabbade stadsdelsområdena i Stockholms kommun sett till totalt antal döda per capita var den 5 juni Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen.[132]

Andra tätt bebodda län, Skåne och Västra Götaland, låg kring 9 respektive 2 veckor efter Stockholm i utvecklingen av antal smittade per capita vid mitten av juni.[127][133]

Antal bekräftade smittfall i relation till folkmängden var högst i Sörmlands, Örebro, Jämtlands och Stockholms län (totalt sedan start till den 13 juni), och lägst i Skåne län.[127] Flera av länen är på pendlingsavstånd från varandra. Antal döda i relation till folkmängden var högst i Stockholms län följt av Sörmlands, Västmanlands och Dalarnas län, och lägst i Blekinge län (totalt sedan start till den 13 juni).[127]

De hårdast drabbade svenska kommunerna mätt i avlidna per capita från start fram till den 5 juni var Älvkarleby, Kramfors, Laxå, Borlänge, Vingåker, Gnesta, Katrineholm och Upplands Väsby.[132]

Testmetodik[redigera | redigera wikitext]

Sverige valde att upphöra med smittspårning och övergick i mitten av mars till att endast testa sjukvårdspersonal, äldre och de som tas in på sjukhus.[134][135][136] Antalet verkligt smittade antas därför vara betydligt högre än vad som redovisades under de veckorna.[137] Under sista veckan i mars genomfördes en stickprovsundersökning som visade att 2,5 % av Stockholms befolkning var smittade.[138] Man tog samtidigt höjd för att kunna bygga ut testkapaciteten.[139]

I ett nyare coronatest som gjorts på blodgivare i Stockholmsområdet i mitten av april visade det sig att minst 11 av 100 hade utvecklat antikroppar. Den egentliga siffran troddes då vara högre eftersom testet gjordes någon vecka tidigare, och då det tar cirka 14 dagar efter infektionen innan man utvecklar antikroppar. Testet var inte heller 100-procentigt känsligt, utan hade en sensitivitet på 70–80 procent. Några befarades dessutom testa negativt trots att de haft det. Ingen testar dock falskt positivt.[140]

Under maj och juni 2020 inleddes en diskussion om antalet tester som gjordes i Sverige. Ett mål sattes under april upp av regeringen om att 100 000 skulle kunna testas i veckan, men under maj testades ungefär 30 000 i veckan.[141] Emma Frans menade att antalet tester behövde ökas, för att få mindre sjukdomsbortfall på arbetsplatser, bidra till mer kunskap om smittspridningen, och bättre förståelse för sjukdomen.[141] Lena Hallengren uttryckte i slutet av maj att det fanns kapacitet att testa 100 000 i veckan, men att olika regioner, som i hög grad ansvarar för testerna, av olika anledningar inte skalat upp antalet tester.[142] En politisk diskussion utlöstes, där Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, ville öka målet till 150 000 i veckan,[142][143] och Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson efterfrågade i en debattartikel i Dagens Nyheter en förändrad strategi, med fokus på att aktivt testa fler, återuppta smittspårning, tillfälligt ändra smittskyddslagen, att bryta smittkedjan och öka möjligheten för regionala insatser.[144][145] I början av juni öronmärkte regeringen 6 miljarder kronor för att öka antalet tester, vilket kompletterades med ett avtal mellan stat, kommuner och regioner, för att få fart på testningen. Dock skulle fortsatt testning enbart ske efter medicinsk bedömning.[146]

Samhälleliga konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, tvingades att anpassa sin verksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer och förbud utfärdade av regeringen.

Ekonomiska konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Pandemin riskerar att få stora ekonomiska och samhälleliga konsekvenser, både direkt genom de konsekvenser som covid-19 ger och indirekt genom de åtgärder som olika länder och områden genomför för att stoppa smittspridningen. 12 mars 2020 rasade Stockholmsbörsen med 11,13 procent,[147] efter Donald Trumps beslut om att stoppa flygresor från Schengenområdet till USA. Det är den högsta noterade nedgången på en dag som har uppmätts på OMX30. Från årsskiftet fram till och med 19 mars hade börsen gått ner med 24,53 procent.[148] Globalt har finansmarknaden påverkats negativt av reseförbud som har införts, stängda gränser och lockdown.[149]

Nedstängningen av allt fler sektorer gjorde att många företag snabbt tvingas dra ner på verksamheten. Stefan Fölster kalkylerade i en debattartikel på Svenska Dagbladet att 14 procent av svenska företag skulle bli konkursmässiga inom tre månader av den rådande isoleringen, och 22 procent om isoleringen sträcks ut till ett halvår. Effekten av det, menade han, skulle bli en allmän kreditkris.[150] Kerstin Hessius, VD vid Tredje AP-Fonden, uppmanade Sverige och världen att sluta med nedstängningen, med argumentet att fler skulle dö av de ekonomiska och finansiella konsekvenserna än pandemin i sig.[151]

För att bemöta de ekonomiska konsekvenserna presenterade regeringen 16 mars ett paket för stöd åt drabbade företag med korttidsvarsel, där staten tar över ansvaret för sjuklön och medger uppskov i skattebetalningar.[152] 11 mars avskaffade även regeringen karensdagen, för att sjuka inte skulle tveka att vara hemma.[55] Inrikesminister Mikael Damberg konstaterade också i Aktuellt att man skulle se över möjligheter till ytterligare åtgärder riktade åt små- och medelstora företag, som har svårt att utnyttja de åtgärder som presenterades 16 mars och som ofta verkar i flera av de särskilt utsatta sektorerna, som turistnäring och hotell och restauranger.[44][död länk] Den 25 mars presenterades således ytterligare ett krispaket, riktat till små och medelstora företag, och som omfattade 150 miljarder kronor. Förslagen innefattade tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, en statlig lånegaranti där staten garanterar 70 procent av lån från bankerna till företag, tillfällig rabatt för hyreskostnader, sänkt skatt till småföretagare samt anstånd för skatteinbetalning åt egenföretagare.[153]

SAS Sverige meddelade 15 mars att bolaget tvingas reducera verksamheten kraftigt och dra ner personalen med 10 000 personer, det vill säga 90 procent av personalen.[154] SAS varslade 28 april 5000 anställda. Varslet rör 1 900 heltidsanställda i Sverige, 1 700 heltidsanställda i Danmark och 1 300 heltidsanställda i Norge.[155] Bilindustrin i Sverige har permitterat stora delar av sin personal på korttid: Biltillverkaren Nevs permitterade i mars 1 600 personer varav hälften i Sverige. I april kommer 400 personer i Sverige att kortidsarbeta för Nevs. Volvo Cars permitterade den 26 mars 25 000 personer i Sverige men fabriken i Torslanda öppnade produktionen igen den 20 april, liksom fabrikerna i Gent i Belgien. Produktionen anpassades efter efterfrågan. Volvo Cars varslade den 29 april 1300 personer i Sverige.[156] Scania permitterade 19 000 personer den 26 mars och ska öppna produktionen igen den 20 april. Fabriken i Brasilien öppnar den 13 april. Volvo AB (Lastvagnar) permitterade 20 000 personer den 23 mars och kommer att börja med öppna motorfabriken i Skövde. Volvo AB fabriker i Kina och Japan är öppna. Llikaså har flera andra metallindustrier som SKF och Sandvik permitterat.[157]

Regeringen meddelade den 31 mars att arbetslösheten beräknas öka till runt nio procent under 2020 och att BNP förväntas sjunka med cirka fyra procent. Totalt varslades 36 800 svenskar från sina jobb under mars 2020 vilket var den högsta siffran någonsin i Sverige.[158] Antalet nyinskrivna på arbetsförmedlingen ökade från 14 211 till 25 350 mellan vecka 13 och vecka 14 2020.[159] I vårbudgeten fanns två scenarier. Ett sämre utfall där regeringen har räknat på ett alternativt scenario där coronakrisen blir betydligt mer långdragen. Man räknar då med att BNP skulle minska med 10 procent och att arbetslösheten skulle stiga till 13,5 procent. Det ska ställas mot huvudscenariot i regeringens prognos med en arbetslöshet på 9 procent under 2020 och 2021.[160] Arbetslösheten i Sverige ökade med 100 000 personer från mars och var den 20 april 8 procent, och 410 000 personer.[161]

Konsekvenser för kultur och idrott[redigera | redigera wikitext]

Pandemin, och inte minst begränsningen på större sammankomster än 500 personer, och efter 27 mars högst 50 personer, har haft stor påverkan på idrott och kultur. Flera lagsporter, bland andra basket, innebandy och ishockey, valde exempelvis att avsluta sina säsonger i förtid.[162][163] De sista matcherna i bland andra ishockey och bandy spelades utan publik, och likså SM-finalerna i bandy och futsal. Hanteringen av de sportsliga konsekvenserna har varierat. I Ishockey valde man exempelvis att inte utse någon svensk mästare eller flytta upp eller ned något lag i seriesystemet medan man inom innebandyn utsåg seriesegrarna till svenska mästare och flyttade ner de sämsta lagen och flyttade upp de bästa lagen planenligt, trots att inte alla serier var färdigspelade.

På samma sätt har förbudet mot större folksamlingar tvingat teaterföreställningar, museer, konserter, biografer och liknade att stänga eller ställas in. Kulturminister Amanda Lind presenterade ett stöd på en miljard kronor, där 500 miljoner kronor är ett direkt stöd till kulturen. Stödet gällde dock inte statliga myndigheter, som Dramaten och Kungliga Operan.[164] Vissa konsertlokaler, teatrar, museer och liknande har försökt nå ut med sin verksamhet via streaming och andra digitala lösningar, och vissa evenemang har tvingats genomföras utan publik men istället TV-sänds.

Påverkan på resor[redigera | redigera wikitext]

En allmän avrådan om icke-nödvändiga utrikes resor utfärdades av utrikesdepartementet den 14 mars 2020, och har successivt förlängts till den 15 juli.[165][54] Folkhälsomyndigheten avrådda den 19 mars från icke nödvändiga helgresor och andra resor inrikes.[53] Den 13 maj meddelade statsminister Löfven en rekommendation om att inrikes resor endast bör ske inom en till två timmars restid med bil ifrån hemorten, och då under vissa förutsättningar. Dessa är att inrikesresenärer använder sunt förnuft, stor försiktighet och ännu större eget ansvar så att risken för smittspridning i samband med den här typen av resor minimeras. Det som är avgörande är hur man tar sig till resmålet, vilka man umgås med och hur man rör sig på den plats som man besöker.[54]

Utrikesdepartementet gav ingen information om att de skulle hjälpa medborgare som är fast utomlands med hemresa, utan uppmanade svenskar utomlands att be om hjälp från ansvarig resebyrå, flygbolag eller försäkringsbolag. Man räknade med att flera tusen svenskar är fast utomlands.[166] Bland annat hade Peru helt stängt gränserna för både in- och utresor i upp till fyra veckor, vilket innebar att det fanns svenskar i Peru som inte kunden ta sig hem.[167] Danmark fick Peru att acceptera att ett charterplan fraktade hem danskar och en del andra nordbor den 2 april och på detta exempel gick också ett charterplan från Peru till Sverige den 7 april. SAS flög båda planen.

Den 17 mars kom Europeiska unionen överens om att stänga de yttre gränserna för icke nödvändiga resor i åtminstone 30 dagar. Europeiska medborgare omfattades dock inte av förbudet, och även om många inre gränser också stängdes tillät de flesta EU-länder medborgare att återvända hem via transit.[168] 14 mars stängde exempelvis Danmark sina gränser för alla utan giltigt skäl, exempelvis arbete. Det var dock tillåtet att resa hem via Danmark. Godstransporter ska inte påverkas. Danska polisen konstaterade: "Personer som korsar den danska gränsen för att komma hem, till exempel svenskar som har varit på semester i utlandet, kommer anses ha ett giltigt skäl för inresa. Det samma gäller vid transit på flygplatsen, och för flygpersonal.”[169]

Inrikesflyget i Sverige har nästan helt upphört. Norwegian stoppade allt inrikesflyg i april månad.[170] Flygbolaget BRA hotas av konkurs och ställer in alla inrikesflyg.[171] Sas har enstaka plan i bruk som flyger på 4 destinationer från Arlanda: Kiruna, Luleå, Umeå och Visby.[172] Även lokaltrafiken har minskat kraftigt. Skånetrafiken har fått ett halverat resande sedan mitten av mars.[173] Västtrafik har minskat till cirka 50 procent av det normala resandet.[174] Storstockholms lokaltrafik har också minskat resande.[175]

I juni annonserade den finska inrikesministern Maria Ohisalo att svenska turister var förbjudna att resa in i Finland, medan turister från Norden var välkomna. Även Danmark och Norge stängde gränserna för svenskar men planerade att öppna gränserna för övriga nordbor 15 juni.[176]

Riksdagen[redigera | redigera wikitext]

Ett diagram över riksdagen med 55 ledamöter.

Den 16 mars 2020 kom riksdagspartiernas gruppledare överens om att, på grund av coronaepidemin, minska ned antalet närvarande till 55 stycken vid omröstningar. [förtydliga] Enligt Riksdagens hemsida ligger samtliga gruppledare för de åtta riksdagspartierna bakom initiativet till minskat antal ledamöter. Enligt Moderaternas gruppledare Tobias Billström fördelas mandaten procentuellt enligt valresultatet så att proportionerna i kammaren behålls.[177][178] Partierna tilldelades voteringsmandat enligt följande[179][180]:

Parti Antal mandat före
den 16 mars 2020
Andel av 349 mandat Antal mandat efter
den 16 mars 2020
Andel av 55 mandat
Socialdemokraterna 100 28,65 % 16 29,09 %
Moderaterna 70 20,06 % 11 20,00 %
Sverigedemokraterna 62 17,77 % 10 18,18 %
Centerpartiet 31 8,88 % 5 9,09 %
Vänsterpartiet 27[b 1] 7,74 % 4 7,27 %
Kristdemokraterna 22 6,30 % 3 5,45 %
Liberalerna 19[b 1] 5,44 % 3 5,45 %
Miljöpartiet 16 4,58 % 3 5,45 %
Partilös 2[b 1] 0,57 % 0 0 %

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Dödsfall per dag[redigera | redigera wikitext]

Datakällor:
 • I svart: Folkhälsomyndighetens officiella statistik, som sammanställs efter kl 11.30 varje dag och publiceras kl 14.00,[117] där rapporteringen av fall ofta släpar efter upp till cirka tre veckor och siffrorna därför successivt justeras upp i efterhand.
 • I orange: Databasen Coronakartan (och även Worldometer) är baserad på regionernas pressmeddelanden.[133][181] Senaste siffran från Coronakartan justeras ofta ett dygn senare och brukar sedan ligga fast.

Dödlighet hos äldre[redigera | redigera wikitext]

Antal döda över 70 år per vecka (för veckonummer) och per 100 000 invånare i Sverige 2015-2020.[182][111] Diagrammet visar den ökade dödligheten våren 2020 fram till den 17 maj, men att förhöjda dödstal förekommit tidigare, till exempel vårvintrarna 2015 och 2018.

Antal smitt- och dödsfall kumulativt över tid[redigera | redigera wikitext]

Antal bekräftade smittfall (blått) och antal döda (rött), kumulativt över tid. Logaritmisk vertikal skala. Linjerna indikerar brytpunkter i den exponentiella utvecklingen, vilket kan inträffa när smittspridningstakten ändras, men också när testtrategin byts och kan påverkas av eftersläpning i inrapporteringen.

Tabell[redigera | redigera wikitext]

Nya COVID-19 fall i Sverige efter län ( v  r )
Källa: FOHM[183][lower-alpha 1] Län Bekräftade fall Dödsfall[lower-alpha 2] IVA Analyserat prov[185]
Datum Nya Kumulativt Förändring 7d avg Nya Total Förändring 7d avg Nya Total Förändring 7d avg Total in IVA Vecka Antal prover
Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län
4 11
5 26
2020-02-04 1 1 1 6 78
1 7 38
1 8 27
2020-02-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 100,0% 9 9
2020-02-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 50,0%
2020-02-28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 8 11 266,7% 2
2020-02-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 14 27,3% 2
2020-03-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0,0% 2
2020-03-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 19 35,7% 3 10 10
2020-03-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 32 68,4% 4
2020-03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 30 62 93,8% 9
2020-03-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 1 0 0 25 87 40,3% 12
2020-03-06 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 36 0 1 11 0 0 0 1 0 0 59 146 67,8% 19 1 1 0
2020-03-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 1 0 0 0 0 5 1 0 33 179 22,6% 24 1 2 100,0% 0
2020-03-08 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 0 11 2 0 46 225 25,7% 30 1 3 50,0% 0
2020-03-09 0 0 0 0 4 0 6 0 0 1 3 64 1 0 7 0 0 0 15 0 0 101 326 44,9% 44 0 3 0,0% 0 11 8990
2020-03-10 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 34 26 0 4 3 8 6 0 13 0 0 98 424 30,1% 56 2 5 66,7% 1
2020-03-11 6 1 2 1 16 3 16 2 7 4 37 32 6 4 2 0 0 0 57 0 0 196 620 46,2% 80 1 1 1 6 20,0% 1
2020-03-12 2 3 0 2 9 5 7 2 2 0 32 42 3 11 4 1 3 0 19 3 1 151 771 24,4% 98 1 0 6 0,0% 1
2020-03-13 0 1 0 1 9 3 4 0 3 1 42 31 6 10 3 0 2 5 19 2 10 152 923 19,7% 111 1 2 100,0% 0 2 8 33,3% 1
2020-03-14 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 25 18 1 4 1 3 0 0 5 0 7 71 994 7,7% 116 1 3 50,0% 0 6 14 75,0% 2
2020-03-15 1 0 0 0 2 7 4 0 1 0 4 17 4 0 1 1 0 0 18 0 9 69 1063 6,9% 120 2 5 66,7% 1 5 19 35,7% 2
2020-03-16 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 3 34 12 2 2 2 1 7 6 0 8 83 1146 7,8% 117 2 7 40,0% 1 5 24 26,3% 3 12 10 404
2020-03-17 1 3 1 4 3 0 1 0 1 1 6 35 5 5 1 3 1 6 13 16 13 119 1265 10,4% 120 1 8 14,3% 1 3 27 12,5% 3
2020-03-18 1 2 1 2 2 4 2 1 1 0 8 58 0 17 1 3 1 0 10 3 28 145 1410 11,5% 113 6 14 75,0% 2 15 42 55,6% 5
2020-03-19 0 2 1 0 2 1 2 1 1 1 2 66 5 5 0 2 0 1 14 9 28 143 1553 10,1% 112 7 21 50,0% 3 8 50 19,0% 6
2020-03-20 0 5 0 5 5 3 3 1 0 5 5 84 4 1 2 5 0 2 23 5 22 180 1733 11,6% 116 9 30 42,9% 4 17 67 34,0% 8
2020-03-21 0 0 0 4 3 14 4 1 0 3 5 71 6 2 1 0 0 0 8 0 12 134 1867 7,7% 125 8 38 26,7% 5 13 80 19,4% 9
2020-03-22 0 5 0 0 1 9 1 1 0 4 3 59 11 5 1 1 0 0 4 0 13 118 1985 6,3% 132 11 49 28,9% 6 27 107 33,8% 13
2020-03-23 0 9 0 3 4 0 2 3 0 5 7 99 2 8 2 0 2 3 9 6 18 182 2167 9,2% 146 11 60 22,4% 8 37 144 34,6% 17 13 12 349
2020-03-24 0 9 0 5 0 4 5 1 2 6 5 105 14 11 3 3 2 4 10 11 30 230 2397 10,6% 162 21 81 35,0% 10 32 176 22,2% 21
2020-03-25 3 13 1 7 7 2 7 2 1 5 13 154 37 15 0 4 2 3 19 8 11 314 2711 13,1% 186 22 103 27,2% 13 31 207 17,6% 24
2020-03-26 0 8 4 5 9 7 9 6 2 3 7 132 16 12 0 3 3 5 20 6 29 286 2997 10,5% 206 31 134 30,1% 16 40 247 19,3% 28
2020-03-27 2 15 1 9 3 3 15 5 4 4 10 176 26 20 1 2 2 11 18 6 33 366 3363 12,2% 233 32 166 23,9% 19 29 276 11,7% 30
2020-03-28 0 6 0 12 6 8 10 1 2 4 2 147 8 7 3 5 2 3 25 8 41 300 3663 8,9% 257 35 201 21,1% 23 28 304 10,1% 32
2020-03-29 4 10 0 11 2 2 8 1 4 2 3 150 4 11 1 1 9 0 15 3 40 281 3944 7,7% 280 38 239 18,9% 27 41 345 13,5% 34
2020-03-30 0 9 0 10 5 2 15 3 1 5 5 172 60 21 1 7 6 23 27 17 27 416 4360 10,5% 313 45 284 18,8% 32 29 374 8,4% 33 267 14 17 783
2020-03-31 1 23 1 14 7 1 17 2 5 6 7 209 49 15 0 8 13 10 29 11 47 475 4835 10,9% 348 48 332 16,9% 36 34 408 9,1% 33 298
2020-04-01 5 19 0 30 4 0 13 5 1 5 8 205 49 25 2 5 2 11 29 5 63 486 5321 10,1% 373 53 385 16,0% 40 48 456 11,8% 36 314
2020-04-02 3 6 1 17 9 4 32 5 7 8 8 216 34 28 0 12 1 18 47 28 70 554 5875 10,4% 411 70 455 18,2% 46 47 503 10,3% 37 347
2020-04-03 1 20 1 16 12 2 29 2 2 6 24 245 59 38 1 17 3 27 48 20 28 601 6476 10,2% 445 80 535 17,6% 53 38 541 7,6% 38 366
2020-04-04 4 18 0 12 2 2 15 1 2 3 12 129 17 11 1 17 6 14 30 3 58 357 6833 5,5% 453 70 605 13,1% 58 36 577 6,7% 39
2020-04-05 1 7 0 7 3 0 12 3 2 2 6 172 27 9 1 8 2 7 30 0 41 340 7173 5,0% 461 85 690 14,0% 64 45 622 7,8% 40
2020-04-06 0 16 0 12 10 4 10 6 3 10 6 131 18 31 2 4 4 18 53 12 39 389 7562 5,4% 457 90 780 13,0% 71 42 664 6,8% 41 15 19 880
2020-04-07 1 28 0 16 13 6 23 4 14 17 24 243 42 37 7 13 10 46 64 73 57 738 8300 9,8% 495 84 864 10,8% 76 45 709 6,8% 43
2020-04-08 2 28 1 17 9 8 18 2 7 12 15 271 33 29 1 12 5 23 68 37 57 655 8955 7,9% 519 115 979 13,3% 85 48 757 6,8% 43
2020-04-09 1 29 1 18 12 8 21 1 5 5 11 240 38 29 4 12 5 25 116 10 54 645 9600 7,2% 532 86 1065 8,8% 87 36 793 4,8% 41
2020-04-10 1 17 0 18 4 8 19 1 4 6 23 148 41 4 3 15 8 27 69 7 31 454 10054 4,7% 511 90 1155 8,5% 89 36 829 4,5% 41
2020-04-11 0 9 0 10 2 2 5 3 10 2 6 200 22 15 2 2 0 33 32 13 27 395 10449 3,9% 517 103 1258 8,9% 93 44 873 5,3% 42
2020-04-12 1 31 0 17 3 6 9 2 4 2 14 182 14 13 4 0 5 18 42 75 22 464 10913 4,4% 534 97 1355 7,7% 95 36 909 4,1% 41
2020-04-13 0 12 0 11 3 6 5 6 3 17 9 200 20 13 3 5 6 18 48 21 31 437 11350 4,0% 541 85 1440 6,3% 94 43 952 4,7% 41 16 20 233
2020-04-14 1 12 0 11 6 14 11 5 6 4 12 179 16 39 2 5 5 12 63 53 23 479 11829 4,2% 504 91 1531 6,3% 95 41 993 4,3% 41
2020-04-15 0 28 2 17 6 15 28 2 12 3 19 215 42 32 3 14 5 30 70 30 31 604 12433 5,1% 497 115 1646 7,5% 95 32 1025 3,2% 38
2020-04-16 0 25 1 21 15 12 23 4 10 13 17 221 47 37 7 3 3 31 84 30 19 623 13056 5,0% 494 111 1757 6,7% 99 33 1058 3,2% 38
2020-04-17 0 26 0 24 9 19 36 5 12 15 21 221 64 44 3 19 5 27 77 32 29 688 13744 5,3% 527 82 1839 4,7% 98 40 1098 3,8% 38
2020-04-18 0 27 0 29 7 9 35 2 21 1 17 180 8 18 3 3 2 18 48 52 52 532 14276 3,9% 547 86 1925 4,7% 95 29 1127 2,6% 36
2020-04-19 0 8 0 8 6 6 15 4 11 2 5 192 13 17 4 7 8 29 31 6 16 388 14664 2,7% 536 88 2013 4,6% 94 33 1160 2,9% 36
2020-04-20 1 10 1 4 10 1 8 6 9 8 9 211 13 32 7 4 2 28 50 23 24 461 15125 3,1% 539 84 2097 4,2% 94 28 1188 2,4% 34 17 24 550
2020-04-21 4 35 0 22 17 13 49 11 14 3 7 163 53 32 7 5 12 37 123 64 35 706 15831 4,7% 572 62 2159 3,0% 90 34 1222 2,9% 33
2020-04-22 6 33 3 22 19 17 31 11 13 5 20 288 50 32 5 9 4 19 79 27 29 722 16553 4,6% 589 77 2236 3,6% 84 49 1271 4,0% 35
2020-04-23 2 41 2 13 18 8 46 11 25 15 22 291 26 41 3 12 17 26 72 38 29 758 17311 4,6% 608 86 2322 3,8% 81 27 1298 2,1% 34
2020-04-24 7 29 1 19 17 10 24 1 2 8 38 233 53 55 4 12 16 36 147 41 33 786 18097 4,5% 622 89 2411 3,8% 82 46 1344 3,5% 35
2020-04-25 0 45 2 23 2 13 19 1 21 0 12 138 8 12 5 6 5 0 94 37 30 473 18570 2,6% 613 73 2484 3,0% 80 28 1372 2,1% 35
2020-04-26 1 5 3 6 5 1 5 2 4 2 23 110 8 8 2 11 11 24 46 17 6 300 18870 1,6% 601 75 2559 3,0% 78 26 1398 1,9% 34
2020-04-27 0 8 4 11 18 6 23 7 7 10 34 226 10 35 8 4 11 24 99 18 13 576 19446 3,1% 617 73 2632 2,9% 76 27 1425 1,9% 34 18 28 802
2020-04-28 3 35 4 16 10 11 18 5 21 1 33 259 57 52 17 3 4 21 83 74 34 761 20207 3,9% 625 82 2714 3,1% 79 33 1458 2,3% 34
2020-04-29 6 52 7 21 10 18 43 11 14 7 37 279 34 22 14 18 11 24 149 34 19 830 21037 4,1% 641 84 2798 3,1% 80 25 1483 1,7% 30
2020-04-30 0 14 3 21 8 20 28 7 12 9 30 257 23 43 9 5 19 14 95 44 17 678 21715 3,2% 629 78 2876 2,8% 79 33 1516 2,2% 31
2020-05-01 0 2 1 21 2 7 23 7 15 7 12 141 55 13 13 2 9 20 123 34 25 532 22247 2,4% 593 78 2954 2,7% 78 15 1531 1,0% 27
2020-05-02 1 1 2 14 8 13 18 2 12 1 28 80 7 12 6 3 7 13 33 20 17 298 22545 1,3% 568 73 3027 2,5% 78 28 1559 1,8% 27
2020-05-03 0 3 1 8 2 6 7 1 10 1 6 128 1 11 3 0 6 4 42 14 8 262 22807 1,2% 562 75 3102 2,5% 78 27 1586 1,7% 27
2020-05-04 0 64 6 23 10 2 16 14 4 4 38 173 2 21 6 1 4 8 75 17 13 501 23308 2,2% 552 84 3186 2,7% 79 25 1611 1,6% 27 19 29 129
2020-05-05 3 28 0 14 21 22 22 5 34 7 21 173 39 52 17 3 4 17 110 49 21 662 23970 2,8% 538 72 3258 2,3% 78 20 1631 1,2% 25
2020-05-06 1 22 0 23 23 9 24 3 22 8 41 213 34 37 14 8 17 19 177 35 22 752 24722 3,1% 526 73 3331 2,2% 76 26 1657 1,6% 25
2020-05-07 2 19 2 36 15 18 28 8 34 5 13 304 20 42 9 8 25 17 164 37 16 822 25544 3,3% 547 80 3411 2,4% 76 28 1685 1,7% 24
2020-05-08 4 16 1 23 15 10 27 5 26 4 52 234 23 43 8 5 10 21 129 35 21 712 26256 2,8% 573 60 3471 1,8% 74 26 1711 1,5% 26
2020-05-09 1 11 1 51 5 19 33 4 21 0 17 115 7 41 7 9 7 0 109 29 22 509 26765 1,9% 603 68 3539 2,0% 73 14 1725 0,8% 24
2020-05-10 0 4 0 6 4 0 6 4 6 2 18 78 6 12 3 1 10 1 86 16 15 278 27043 1,0% 605 74 3613 2,1% 73 17 1742 1,0% 22
2020-05-11 0 3 0 12 10 14 11 6 6 11 21 242 1 19 3 1 4 32 54 27 10 487 27530 1,8% 603 64 3677 1,8% 70 15 1757 0,9% 21 20 32 002
2020-05-12 4 18 2 27 13 12 29 6 28 4 34 282 33 30 15 10 19 10 150 46 30 802 28332 2,9% 623 61 3738 1,7% 69 16 1773 0,9% 20
2020-05-13 3 21 0 30 7 15 34 1 31 12 30 259 14 27 6 7 15 27 133 30 19 721 29053 2,5% 619 50 3788 1,3% 65 19 1792 1,1% 19
2020-05-14 2 15 0 40 13 30 14 5 18 6 39 177 11 37 14 14 14 31 151 24 31 686 29739 2,4% 599 46 3834 1,2% 60 15 1807 0,8% 17
2020-05-15 6 10 0 30 22 15 35 7 23 2 42 208 19 37 8 14 25 14 154 26 15 712 30451 2,4% 599 57 3891 1,5% 60 21 1828 1,2% 17
2020-05-16 2 1 1 24 8 7 21 3 16 3 21 64 5 24 7 3 18 0 97 20 13 358 30809 1,2% 578 48 3939 1,2% 57 18 1846 1,0% 17
2020-05-17 1 17 0 7 4 8 24 2 7 1 11 59 0 6 0 3 3 2 89 3 12 259 31068 0,8% 575 53 3992 1,3% 54 19 1865 1,0% 18
2020-05-18 0 9 0 15 19 15 5 7 8 3 23 177 6 31 8 6 7 36 40 11 31 457 31525 1,5% 571 61 4053 1,5% 54 23 1888 1,2% 19 21 28 986
2020-05-19 6 2 1 34 14 9 41 2 27 2 63 202 20 35 15 14 38 22 105 22 17 691 32216 2,2% 555 39 4092 1,0% 51 13 1901 0,7% 18
2020-05-20 23 31 2 25 42 18 32 3 20 7 44 192 24 53 16 4 27 22 162 54 26 827 33043 2,6% 570 54 4146 1,3% 51 14 1915 0,7% 18
2020-05-21 0 17 0 25 10 22 28 1 18 6 23 124 6 17 20 9 16 25 168 38 41 614 33657 1,9% 560 53 4199 1,3% 52 13 1928 0,7% 17
2020-05-22 10 5 0 23 8 8 12 11 13 3 44 147 15 27 2 7 21 11 146 10 12 535 34192 1,6% 534 55 4254 1,3% 52 15 1943 0,8% 16
2020-05-23 2 13 1 22 6 23 27 0 18 1 27 78 2 19 19 6 24 0 84 8 23 403 34595 1,2% 541 56 4310 1,3% 53 16 1959 0,8% 16
2020-05-24 3 7 1 8 2 2 17 0 11 0 9 59 1 13 3 3 10 0 27 29 5 210 34805 0,6% 534 43 4353 1,0% 52 16 1975 0,8% 16
2020-05-25 3 3 0 18 8 2 24 16 8 9 29 182 21 30 2 0 3 28 107 11 9 513 35318 1,5% 542 42 4395 1,0% 49 29 2004 1,5% 17 22 36 466
2020-05-26 12 18 0 22 21 15 35 17 12 7 51 213 18 48 23 2 41 35 120 28 25 763 36081 2,2% 552 28 4423 0,6% 47 14 2018 0,7% 17
2020-05-27 19 16 0 30 34 18 45 14 32 10 37 226 23 35 27 14 33 40 106 31 30 820 36901 2,3% 551 39 4462 0,9% 45 15 2033 0,7% 17
2020-05-28 11 16 2 27 27 17 38 18 20 6 49 284 19 39 26 3 23 22 102 31 0 780 37681 2,1% 575 40 4502 0,9% 43 19 2052 0,9% 18
2020-05-29 10 10 1 30 17 11 28 4 11 21 46 218 7 41 30 6 29 19 223 18 1 781 38462 2,1% 610 40 4542 0,9% 41 13 2065 0,6% 17
2020-05-30 6 15 8 26 11 24 36 1 12 3 34 73 2 38 16 8 2 0 117 0 0 432 38894 1,1% 614 39 4581 0,9% 39 19 2084 0,9% 18
2020-05-31 7 5 0 12 7 7 18 3 10 0 8 67 0 14 2 2 4 0 99 0 0 265 39159 0,7% 622 45 4626 1,0% 39 14 2098 0,7% 18
2020-06-01 3 7 0 10 22 2 11 10 6 21 27 162 16 31 6 0 30 53 93 51 92 653 39812 1,7% 642 40 4666 0,9% 39 20 2118 1,0% 16 23 49 162
2020-06-02 18 23 5 46 31 11 35 5 18 9 71 153 20 62 21 8 16 35 269 18 32 906 40718 2,3% 662 36 4702 0,8% 40 15 2133 0,7% 16
2020-06-03 18 14 1 31 11 11 41 9 12 15 39 250 15 50 14 5 30 33 429 24 30 1082 41800 2,7% 700 26 4728 0,6% 38 18 2151 0,8% 17
2020-06-04 10 13 1 44 22 15 26 14 11 19 42 220 26 58 21 5 27 33 405 8 37 1057 42857 2,5% 739 45 4773 1,0% 39 16 2167 0,7% 16
2020-06-05 10 20 1 43 23 13 42 14 20 16 37 238 17 37 12 5 24 19 483 46 42 1162 44019 2,7% 794 38 4811 0,8% 38 20 2187 0,9% 17
2020-06-06 5 16 2 37 19 22 40 1 3 7 23 207 1 56 24 8 7 0 284 19 45 826 44845 1,9% 850 30 4841 0,6% 37 20 2207 0,9% 18
2020-06-07 18 6 0 21 8 7 23 3 11 0 12 47 3 14 11 4 20 0 230 15 9 462 45307 1,0% 878 33 4874 0,7% 35 14 2221 0,6% 18
2020-06-08 10 9 0 15 17 1 13 13 5 30 33 241 29 15 15 4 24 67 123 7 4 675 45982 1,5% 881 38 4912 0,8% 35 16 2237 0,7% 17 24 59 861
2020-06-09 9 17 5 12 28 17 63 11 15 11 45 256 3 59 21 6 20 33 258 26 48 963 46945 2,1% 890 33 4945 0,7% 35 15 2252 0,7% 17
2020-06-10 1 18 4 66 26 15 155 11 11 12 63 267 6 44 26 8 29 62 583 27 52 1486 48431 3,2% 947 40 4985 0,8% 37 10 2262 0,4% 16
2020-06-11 26 9 5 52 29 11 131 10 13 12 55 222 8 40 20 5 13 69 529 36 51 1346 49777 2,8% 989 35 5020 0,7% 35 12 2274 0,5% 15
2020-06-12 14 13 6 56 24 19 137 14 12 41 59 203 23 46 15 8 28 51 540 12 69 1390 51167 2,8% 1021 29 5049 0,6% 34 12 2286 0,5% 14
2020-06-13 12 6 1 44 24 5 121 9 15 33 40 182 53 38 14 6 3 0 448 14 45 1113 52280 2,2% 1062 33 5082 0,7% 34 14 2300 0,6% 13
2020-06-14 10 4 0 35 4 6 16 3 2 41 8 75 19 5 4 3 1 0 161 11 10 418 52698 0,8% 1056 27 5109 0,5% 34 12 2312 0,5% 13
2020-06-15 3 3 5 23 9 20 11 11 1 47 37 141 6 13 10 1 37 80 222 8 20 708 53406 1,3% 1061 30 5139 0,6% 32 13 2325 0,6% 13 242 25 61 803
2020-06-16 7 7 0 38 47 21 143 9 12 56 93 238 3 56 22 9 29 35 354 54 49 1282 54688 2,4% 1106 28 5167 0,5% 32 8 2333 0,3% 12 230
2020-06-17 13 6 5 41 25 23 206 14 4 66 98 380 25 62 12 6 28 71 335 20 62 1502 56190 2,7% 1108 32 5199 0,6% 31 12 2345 0,5% 12 218
2020-06-18 6 16 2 65 23 12 169 22 8 65 88 424 62 84 12 15 54 34 304 21 73 1559 57749 2,8% 1139 29 5228 0,6% 30 12 2357 0,5% 12 219
2020-06-19 5 20 1 30 9 10 224 11 5 19 65 448 5 33 16 10 1 48 279 10 71 1320 59069 2,3% 1129 29 5257 0,6% 30 9 2366 0,4% 11 210
2020-06-20 4 5 3 31 6 1 7 2 3 2 13 211 0 60 7 11 2 0 385 1 19 773 59842 1,3% 1080 28 5285 0,5% 29 6 2372 0,3% 10 213
2020-06-21 0 4 4 12 3 1 7 2 1 0 17 92 0 9 5 0 3 0 139 5 18 322 60164 0,5% 1067 21 5306 0,4% 28 12 2384 0,5% 10 200
2020-06-22 0 11 4 9 10 5 9 2 0 51 23 230 57 21 6 5 41 39 262 8 19 812 60976 1,3% 1081 21 5327 0,4% 27 13 2397 0,5% 10 201 26 75 171
2020-06-23 8 29 8 52 86 12 170 15 6 103 73 244 25 100 17 10 14 24 268 19 61 1344 62320 2,2% 1090 25 5352 0,5% 26 7 2404 0,3% 10 192
2020-06-24 5 30 3 136 17 8 229 7 2 55 86 322 41 92 27 19 47 81 511 8 78 1804 64124 2,9% 1133 22 5374 0,4% 25 7 2411 0,3% 9 191
2020-06-25 6 29 1 93 24 9 159 13 6 63 52 252 8 71 17 12 17 40 377 27 57 1333 65457 2,1% 1101 24 5398 0,4% 24 9 2420 0,4% 9 178
2020-06-26 3 34 10 87 70 12 110 19 5 67 54 227 40 52 14 11 29 28 313 16 37 1238 66695 1,9% 1089 11 5409 0,2% 22 5 2425 0,2% 8 171
2020-06-27 3 31 1 2 32 5 100 7 2 2 17 322 0 50 11 6 9 0 232 6 49 887 67582 1,3% 1106 13 5422 0,2% 20 5 2430 0,2% 8 156
2020-06-28 2 4 0 5 1 3 10 1 4 0 5 226 1 14 1 4 0 0 176 4 14 475 68057 0,7% 1128 22 5444 0,4% 20 8 2438 0,3% 8 152
2020-06-29[185] 0 3 2 29 54 8 7 6 0 53 28 286 23 6 14 0 49 43 137 3 26 777 68834 1,1% 1123 18 5462 0,3% 19 4 2442 0,2% 6 153 27 77 642
2020-06-30 3 33 2 7 52 4 90 20 3 4 25 215 17 68 7 10 17 21 254 14 38 904 69738 1,3% 1060 19 5481 0,3% 18 5 2447 0,2% 6 145
2020-07-01 2 32 0 63 3 2 91 22 2 7 17 194 2 44 4 13 30 32 105 8 48 721 70459 1,0% 905 16 5497 0,3% 18 6 2453 0,2% 6 137
2020-07-02 3 46 0 7 36 10 48 26 4 14 27 196 21 22 14 7 7 24 218 19 20 769 71228 1,1% 824 14 5511 0,3% 16 10 2463 0,4% 6 124
2020-07-03 8 25 0 75 17 11 53 9 1 30 27 222 8 26 6 5 38 37 186 6 12 802 72030 1,1% 762 8 5519 0,1% 16 3 2466 0,1% 6 129
2020-07-04 0 14 2 15 1 0 48 2 0 0 2 143 0 18 1 5 18 0 178 16 26 489 72519 0,7% 705 13 5532 0,2% 16 1 2467 0,0% 5 124
2020-07-05 0 25 7 64 0 2 2 0 0 2 1 137 0 0 0 7 7 40 124 0 14 432 72951 0,6% 699 9 5541 0,2% 14 5 2472 0,2% 5 120
2020-07-06 2 2 3 23 0 1 2 8 2 38 28 53 9 2 4 0 28 27 19 7 3 261 73208 0,4% 625 15 5559 0,3% 14 2 2474 0,1% 5 116 28 81 801
2020-07-07 3 9 0 13 28 2 49 5 0 10 9 47 12 11 3 6 6 12 54 7 10 296 73504 0,4% 539 11 5570 0,2% 12 2 2476 0,1% 4 102
2020-07-08 2 22 4 62 6 2 42 9 5 14 27 183 19 16 7 4 27 20 214 11 13 709 74213 1,0% 537 11 5581 0,2% 12 1 2477 0,0% 3 92
2020-07-09 3 13 3 25 4 8 26 4 3 13 28 145 13 7 2 0 7 16 138 6 10 474 74687 0,6% 495 12 5593 0,2% 11 2 2479 0,1% 2 90
2020-07-10 0 6 1 40 14 6 31 5 4 22 29 125 10 15 4 4 31 16 96 11 11 481 75168 0,6% 449 10 5603 0,2% 12 2 2481 0,1% 2 83
2020-07-11 1 5 1 101 3 2 24 2 4 4 3 129 5 9 0 5 9 0 137 3 8 455 75623 0,6% 444 4 5607 0,1% 10 2 2483 0,1% 2 86
2020-07-12 0 0 2 6 1 0 3 1 1 0 1 29 0 1 0 0 19 20 23 2 5 114 75737 0,2% 399 7 5614 0,1% 10 2 2485 0,1% 2 83
2020-07-13 2 15 1 21 4 4 3 1 1 3 31 31 1 2 2 0 1 13 23 7 7 173 75907 0,2% 386 12 5639 0,2% 11 3 2490 0,1% 2 87 29 69 393
2020-07-14 2 11 1 8 5 3 22 1 5 13 15 162 24 19 1 23 23 15 62 2 8 425 76332 0,6% 404 8 5647 0,1% 11 2 2492 0,1% 2 79
2020-07-15 1 1 0 20 8 2 31 3 4 8 35 120 0 13 1 1 9 12 140 9 11 429 76761 0,6% 364 6 5653 0,1% 10 0 2492 0,0% 2 73
2020-07-16 2 9 7 11 5 7 9 5 1 11 30 129 4 16 2 22 7 9 66 5 7 364 77125 0,5% 349 6 5659 0,1% 9 4 2496 0,2% 2 70
2020-07-17 0 6 4 11 12 3 16 2 8 10 36 109 4 8 2 36 14 5 115 2 6 409 77534 0,5% 338 6 5665 0,1% 8 2 2498 0,1% 2 62
2020-07-18 1 9 5 15 0 0 15 1 7 0 5 56 12 3 0 40 5 0 172 3 9 358 77892 0,5% 325 4 5669 0,1% 7 0 2498 0,0% 2 62
2020-07-19 0 6 1 6 1 2 9 1 1 0 2 18 4 0 1 1 18 4 37 0 3 115 78007 0,1% 325 5 5674 0,1% 7 1 2499 0,0% 2 56
2020-07-20 0 1 0 1 8 4 2 5 0 8 35 24 1 0 1 0 14 7 14 2 6 133 78140 0,2% 319 4 5678 0,1% 6 1 2500 0.0% 1 49 30
2020-07-21 0 11 4 13 7 3 19 6 2 7 26 84 0 5 1 2 2 4 30 2 4 232 78372 0,3% 291 5 5683 0,1% 5 3 2503 0,1% 2 58
2020-07-22 1 4 7 11 5 0 18 2 6 5 34 78 16 7 3 3 14 10 104 3 2 333 78705 0,4% 278 4 5687 0,1% 5 1 2504 0,0% 2 58
2020-07-23 0 4 2 25 4 2 6 0 8 6 18 56 0 4 1 3 14 4 65 7 1 230 78935 0,3% 259 2 5689 0,0% 4 0 2504 0,0% 1 58
2020-07-24 1 8 4 9 5 6 9 2 2 8 24 63 4 2 2 3 15 5 86 4 5 267 79202 0,3% 238 0 5689 0,0% 3 0 2504 0,0% 1 50
2020-07-25 1 2 2 7 1 3 6 2 1 5 2 22 0 2 6 1 5 5 56 4 6 139 79341 0,2% 207 0 5689 0,0% 3 0 2504 0,0% 1 53
2020-07-26 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 21 0 2 1 0 0 0 8 0 2 42 79383 0,1% 197 0 5689 0,0% 2 0 2504 0,0% 1 47
2020-07-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 12 79 395 0.0% 179 1 5690 0,0% 2 0 2504 0,0% 1 49 31
Län Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Totalt antal fall [lower-alpha 2] Totalt antal dödsfall [lower-alpha 2] Totalt antal IVA-fall Totalt antal analyserade prover
Totalt antal fall [lower-alpha 2] 482 1944 230 3119 1713 1124 4644 764 1138 1575 3568 23101 2381 3534 1023 895 1744 2600 17850 2478 3488 74 898

(742 per 100k pop)

5 515

(54,6per 100k pop)

2 470

(19,6 per 100k pop)

820 606

(81 217 per 100k pop)

Fall per 100k 302 675 385 1085 513 859 1277 311 565 630 259 972 800 921 362 329 711 943 1034 813 749
Totalt antal dödsfall [lower-alpha 3] 14 171 6 160 78 59 179 62 103 81 262 2384 254 239 73 31 128 178 828 171 239
Dödsfall per 100k 9 59 10 56 23 45 49 25 51 32 19 100 85 62 26 11 52 65 48 56 51 För närvarande i IVA för Covid-19:

340[186]

Total IVA 8 66 6 71 37 18 92 31 23 53 112 903 133 156 32 33 52 55 434 82 107
Anteckningar
 1. ^ Data sammanställs av Folkhälsomyndigheten vid 11:30 (UTC+02:00) varje dag. Rapporter om nya fall och dödsfall till Folkhälsomyndigheten kan försenas med upp till flera dagar, speciellt runt helger, eventuellt förseningar i det rapporterade antalet fall de senaste dagarna.[184]
 2. ^ [a b c d] Rapporterade, bekräftade fall. Faktiska ärenden kan vara högre.
 3. ^ Rapporterade, bekräftade fall. Faktiska ärenden kan vara högre.
Antal Andel Antal Andel Takt Antal Andel Takt Kön och ålder
32 918 41% 3 114 55% 9,5% 1 829 73% 5,6% Man Kön
46 473 59% 2 586 45% 5,6% 675 27% 1,5% Kvinna
4 0,01 % 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 % Ospecificerad
494 0.6% 1 0.0% 0.2% 8 0.3% 1.6% 0–9 Ålder
3 114 4,1% 0 0,00 % 0,00 % 15 0,6% 0,5% 10–19
11 592 14,6% 8 0,1 % 0,1 % 91 3,6% 0,8% 20–29
12 152 15,3% 16 0,3% 0,1% 116 4,6% 1,0% 30–39
13 300 16,8% 45 0,8% 0,3% 281 11,2% 2,1% 40–49
14 399 18,1% 159 2,8% 1,1% 638 25,5% 4,4% 50–59
8 281 10,4% 389 6,8% 4,7% 756 30,2% 9,1% 60–69
5 835 7.3% 1 229 21.6% 21.1% 494 19,7 % 8,5 % 70–79
6 521 8,2% 2 367 41,5% 36,3% 102 4,1% 1,6% 80–89
3 526 4,4% 1 486 26,1% 42,1% 3 0,1% 0,1% 90+
19 0,0% 0 0,00 % 0,00 % 0 0,00 % 0,00 % Ospecificerad

Kända avlidna personer i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Emma Carlsson Löfdahl (tidigare L) och Amineh Kakabaveh (tidigare V) hade lämnat sina partier sedan Riksdagsvalet 2018.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Coronavirus covid-19: Skillnaden på influensa, förkylning, allergi och covid-19 - symtomguide”. DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar. https://www.doktorn.com/artikel/coronavirus-covid-19-skillnaden-p%C3%A5-influensa-f%C3%B6rkylning-allergi-och-covid-19-symtomguide. Läst 29 mars 2020. 
 2. ^ ”Coronavirus - covid-19”. KRY. https://kry.se/. Läst 29 mars 2020. 
 3. ^ (på engelska) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO. 16–24 februari 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. Läst 10 mars 2020 
 4. ^ Ebba Thornéus, Michael Toll (27 mars 2020). ”Förbjudet med allmänna sammankomster större än 50 personer”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jdjpVe/forbjudet-med-allmanna-sammankomster-storre-an-50-personer. 
 5. ^ [a b] ”Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/insatser-kravs-for-dampad-smittspridning-vid-okat-resande/. Läst 5 juni 2020. 
 6. ^ [a b] ”Download today’s data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide” (på engelska). European Centre for Disease Prevention and Control. 19 april 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide. Läst 21 juni 2020. . Se även visualisering för Europas större länder och för hela EES.
 7. ^ ”Löfven: Vi har inte lyckats med att skydda de äldre”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/lofven-vi-har-inte-lyckats-med-att-skydda-de-aldre/. Läst 7 maj 2020. 
 8. ^ ”Anders Tegnell: Vi har misslyckats med att skydda våra äldre”. DN.SE. 14 april 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/anders-tegnell-vi-har-misslyckats-med-att-skydda-vara-aldre/. Läst 7 maj 2020. 
 9. ^ Larsson, Anna. ”FHM: Otillräckliga resurser för att möta pandemin”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/7562594. Läst 27 september 2020. 
 10. ^ Russell, Dave. ”WHO says Sweden's Corona strategy could be "a future model" post lockdowns” (på engelska). Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=7463561. Läst 23 maj 2020. 
 11. ^ ”Forskarupprop: Regeringen måste ta till striktare åtgärder”. Läkartidningen. 26 mars 2020. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/03/forskarupprop-regeringen-maste-ta-till-striktare-atgarder/. Läst 3 juni 2020. 
 12. ^ Vito Laterza & Louis Philippe Romer, "Coronavirus, herd immunity and the eugenics of the market." al-Jazeera 14 Apr 2020.
 13. ^ Gina Gustavsson, "Has Sweden's coronavirus strategy played into the hands of nationalists?" Guardian 1 May 2020.
 14. ^ ”22 forskare om flockimmunitet: Är en orealistisk strategi”. Aftonbladet. 22 maj 2020. https://www.aftonbladet.se/a/RRVeA2. 
 15. ^ Faux, Frédéric (8 april 2020). ”Covid-19: la stratégie suédoise critiquée” (på franska). Le Figaro.fr. https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-la-strategie-suedoise-critiquee-20200408. Läst 25 maj 2020. 
 16. ^ Leigh, Gabriel (10 april 2020). ”Sweden Continues With Controversial Coronavirus Strategy: Is It A Big Mistake?” (på engelska). Forbes. https://www.forbes.com/sites/gabrielleigh/2020/04/10/sweden-continues-with-controversial-coronavirus-strategy-is-it-a-big-mistake/. Läst 25 maj 2020. 
 17. ^ ”Vu d’Allemagne. La stratégie de la Suède est-elle la meilleure pour contrer la pandémie ?” (på franska). Courrier international. 4 maj 2020. https://www.courrierinternational.com/une/vu-dallemagne-la-strategie-de-la-suede-est-elle-la-meilleure-pour-contrer-la-pandemie. Läst 25 maj 2020. 
 18. ^ Kim, Tae Hoon (22 maj 2020). ”Why Sweden is unlikely to make a U-turn on its controversial Covid-19 strategy | Tae Hoon Kim” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/22/sweden-u-turn-controversial-covid-19-strategy. Läst 25 maj 2020. 
 19. ^ ”Peter Wolodarski: Stäng ned Sverige för att skydda Sverige”. DN.SE. 13 mars 2020. https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-stang-ned-sverige-for-att-skydda-sverige/. Läst 25 maj 2020. 
 20. ^ ”Svidande kritik mot Peter Wolodarskis coronatext”. www.dagensmedia.se. https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/svidande-kritik-mot-peter-wolodarskis-coronatext/. Läst 25 maj 2020. 
 21. ^ Wong, Ola (21 april 2020). ”Moralfilosofin som ger Sverige rätt”. Kvartal. https://kvartal.se/artiklar/moralfilosofin-som-ger-sverige-ratt/. Läst 25 maj 2020. 
 22. ^ [a b] ”Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 1 21 JANUARY 2020”. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf. Läst 23 januari 2020. 
 23. ^ ”Bekräftat fall i Jönköping av nya coronaviruset (2019-nCoV)”. Folkhälsomyndigheten Sverige. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/bekraftat-fall-av-nytt-coronavirus-i-sverige/. Läst 5 mars 2020. 
 24. ^ ”Coronaviruset klassas som samhällsfarligt av regeringen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronaviruset-klassas-som-samhallsfarligt. Läst 5 mars 2020. 
 25. ^ ”Risken för smitta ökar och beredskapen trappas upp”. Vårdfokus. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2020/mars/risken-for-smitta-okar-och-beredskapen-trappas-upp/. Läst 2 mars 2020. 
 26. ^ Erlandsson, Åsa (9 mars 2020). ”20 anställda i karantän – S:t Görans i stabsläge”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/coronasmittad-pa-st-goran--personal-satt-i-karantan. 
 27. ^ Möjliga fall av inhemsk smitta”. SVT Nyheter. 9 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/30-40-i-karantan-pa-stockholmssjukhus. 
 28. ^ ””Vi höjer risken för spridning i Sverige till mycket hög””. Dagens medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/10/vi-hojer-risken-for-spridning-i-sverige-till-mycket-hog/. Läst 10 mars 2020. 
 29. ^ Claesson, Frida (11 mars 2020). ”En person har avlidit till följd av coronaviruset”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-person-har-avlidit-av-coronaviruset. Läst 26 mars 2020. 
 30. ^ Bergman, Tommy (26 mars 2020). ”Tegnell: ”Inte aktuellt sätta Stockholm i karantän i nuläget””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tegnell-inte-aktuellt-satta-stockholm-i-karantan-i-nulaget. Läst 30 mars 2020. 
 31. ^ ”Advice for public” (på engelska). www.who.int. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Läst 25 mars 2020. 
 32. ^ [a b] ”Skydda dig och andra”. Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/. Läst 25 mars 2020. 
 33. ^ [a b c d] ”Information till riskgrupper”. Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/. Läst 25 mars 2020. 
 34. ^ ”Utvärdering av åldersgräns för särskilda råd till personer 70 år eller äldre — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/utvardering-av-aldersgrans-for-sarskilda-rad-till-personer-70-ar-eller-aldre/. Läst 27 maj 2020. 
 35. ^ Hambraeus, Ulf; Forsgren, Ida (26 maj 2020). ”Fortsatt 70 år som åldersgräns för riskgrupp: ”Vi ligger rätt””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fortsatt-70-ar-som-aldersgrans-for-riskgrupp. Läst 27 maj 2020. 
 36. ^ ”Till dig som har en ökad risk att bli svårt sjuk vid covid-19 - 1177 Vårdguiden”. www.1177.se. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/till-dig-som-har-en-okad-risk-att-bli-svart-sjuk-vid-covid-19/. Läst 3 juni 2020. 
 37. ^ Jackson, Daniel J.; Busse, William W.; Bacharier, Leonard B.; Kattan, Meyer; O’Connor, George T.; Wood, Robert A. (2020-04-22). ”Association of respiratory allergy, asthma, and expression of the SARS-CoV-2 receptor ACE2” (på english). Journal of Allergy and Clinical Immunology 0 (0). doi:10.1016/j.jaci.2020.04.009. ISSN 0091-6749. PMID 32333915. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(20)30551-0/abstract. Läst 3 juni 2020. 
 38. ^ ”COVID-19 Technical Brief for Maternity Services” (på engelska). UNFPA. maj 2020. https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-maternity-services. Läst 27 maj 2020. 
 39. ^ Instruktion för Folkhälsomyndigheten, SFS 2013:1020
 40. ^ [a b] TT (28 mars 2020). ”"Vi epidemiologer har fått lite för stor makt"”. gp.se. http://www.gp.se/1.26081990. Läst 13 april 2020. 
 41. ^ Gustafsson, Harald (14 maj 2020). ”När Förbudssverige blev det oansvariga landet”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/nar-forbudssverige-blev-det-oansvariga-landet. Läst 25 maj 2020. 
 42. ^ [a b] Radio, Sveriges. ”Tegnell: Fler åtgärder hade behövts - Nyheter (Ekot)”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7487188. Läst 3 juni 2020. 
 43. ^ Wicklén, Johan (24 mars 2020). ”Anders Tegnell: ”Vi kan inte ta bort alla sociala kontakter””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anders-tegnell-vi-kan-inte-ta-bort-alla-sociala-kontakter. Läst 25 mars 2020. 
 44. ^ [a b] Sweden, Sveriges Television AB, Stockholm. ”Aktuellt - Igår 21:00”. Arkiverad från originalet den 25 mars 2020. https://web.archive.org/web/20200325081116/https://www.svtplay.se/video/24741342/aktuellt/aktuellt-24-mars-21-00. Läst 25 mars 2020. 
 45. ^ Regeringen stoppar stora möten”. SVT Nyheter. 11 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/regeringen-stoppar-stora-moten. Läst 23 mars 2020. 
 46. ^ [a b c] ”Sverige förbjuder sammankomster med fler än 50 personer”. DN.SE. 27 mars 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/1330-presskonferens-med-statsminister-stefan-lofven/. Läst 27 mars 2020. 
 47. ^ ”Idrottstävlingar och matcher tillåts — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/idrottstavlingar-och-matcher-tillats/. Läst 30 maj 2020. 
 48. ^ [a b] Obminska, Ania. ”Det här vet vi om coronaviruset”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-coronaviruset-6985117. Läst 25 mars 2020. 
 49. ^ Malmén, Joel (31 mars 2020). ”Besöksförbud införs på Sveriges äldreboenden”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/besoksforbud-infors-pa-sveriges-aldreboenden. 
 50. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (15 september 2020). ”Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/besoksforbudet-pa-aldreboenden-upphor-1-oktober/. Läst 15 september 2020. 
 51. ^ ”UD avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina”. UD i Sverige. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/januari/ud-avrader-fran-icke-nodvandiga-resor-till-hubeiprovinsen-i-kina. Läst 5 mars 2020. 
 52. ^ Johansson, Daniel (26 februari 2020). ”Stanna hemma från jobbet och få smittbärarpenning”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stanna-hemma-fran-jobbet-och-fa-smittbararpenning. 
 53. ^ [a b] ”Tänk över om resan verkligen är nödvändig”. Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/. Läst 25 mars 2020. 
 54. ^ [a b c] Förlängd reseavrådan och nya rekommendationer för inrikesresor, Sveriges Television. Publicerat den 13 maj 2020. Uppdaterat den 14 maj 2020.
 55. ^ [a b] ”Regeringen slopar karensdagen”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-slopar-karensdagen/. Läst 12 mars 2020. 
 56. ^ ”Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare”. Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/. Läst 23 mars 2020. 
 57. ^ ”Skolorna stängs i Sverige - det gäller för dig som påverkas”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/skolorna-stangs-i-sverige-det-galler-for-dig-/. Läst 17 mars 2020. 
 58. ^ Balcer Bednarska, Jaqueline (13 mars 2020). ”Högskoleprovet ställs in – 70 000 personer drabbas”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogskoleprovet-3. 
 59. ^ ”[2020-03-23 Vårens nationella prov ställs in”]. www.skolverket.se. https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-03-23-varens-nationella-prov-stalls-in. Läst 23 mars 2020. 
 60. ^ [a b] ”Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/gymnasieskolorna-kan-oppna-till-hostterminen/. Läst 30 maj 2020. 
 61. ^ Sander, Annie (18 mars 2020). ”Därför vill Folkhälsomyndigheten inte stänga grundskolor”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-vill-folkhalsomyndigheten-inte-stanga-grundskolor. Läst 23 maj 2020. 
 62. ^ ”Skolor och förskolor — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/. Läst 23 maj 2020. 
 63. ^ ”Information till lärosäten och gymnasieskolor om covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/. Läst 23 maj 2020. 
 64. ^ ”Allmänna råd för verksamheter, en sammanfattning — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/allmanna-rad-for-verksamheter-en-sammanfattning/. Läst 30 maj 2020. 
 65. ^ Eriksson, Hedvig (31 mars 2020). ”Skistar stänger sina skidanläggningar till påsk”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/skistar-stanger-sina-skidbackar-till-pask. Läst 31 mars 2020. 
 66. ^ Jareteg, Frida (3 maj 2020). ”Flera krogar klarade inte coronakraven i helgen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tva-krogar-klarade-inte-coronakraven-i-helgen. Läst 23 maj 2020. 
 67. ^ ”Klart: Så börjar allsvenskan”. SVT Sport. 29 maj 2020. https://www.svt.se/sport/fotboll/klart-sa-borjar-allsvenskan. Läst 30 maj 2020. 
 68. ^ Rydberg, Jenny (23 maj 2020). ”Lena Hallengren: Fler ska coronatestas”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hallengren-fler-ska-coronatestas. Läst 23 maj 2020. 
 69. ^ [a b c d] Bergstedt, Therese (25 februari 2018). ””Sveriges beredskap god” inför nästa dödliga virus”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-beredskap-god-infor-nasta-dodliga-virus. Läst 26 maj 2020. 
 70. ^ Hoffower, Hillary. ”Bill Gates has been warning of a global health threat for years. Here are 12 people who seemingly predicted the coronavirus pandemic.”. Business Insider. https://www.businessinsider.com/people-who-seemingly-predicted-the-coronavirus-pandemic-2020-3. Läst 26 maj 2020. 
 71. ^ Johansson, Roland (5 maj 2009). ”Sverige väl förberett för pandemi”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/sverige-val-forberett-for-pandemi. Läst 26 maj 2020. 
 72. ^ ”Avdelnings och enhetschefer – Kontakt — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/kontakta-oss/avdelnings-och-enhetschefer/. Läst 28 maj 2020. 
 73. ^ [a b c d] Riksdagsförvaltningen. ”Sveriges beredskap vid pandemiutbrott Svar på skriftlig fråga 2019/20:854 Socialminister Lena Hallengren (S) - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/sveriges-beredskap-vid-pandemiutbrott_H712854. Läst 26 maj 2020. 
 74. ^ ”GHS Index: Findings and Recommendations”. GHS Index: Findings and Recommendations. https://www.ghsindex.org/. Läst 29 februari 2020. 
 75. ^ ”Health Care Resources”. stats.oecd.org. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC#. Läst 17 oktober 2017. 
 76. ^ Rhodes, A.; Ferdinande, P.; Flaatten, H.; Guidet, B.; Metnitz, P. G.; Moreno, R. P. (2012-10-01). ”The variability of critical care bed numbers in Europe” (på engelska). Intensive Care Medicine 38 (10): sid. 1647–1653. doi:10.1007/s00134-012-2627-8. ISSN 1432-1238. PMID 22777516. 
 77. ^ Frejdeman, Hannah (13 april 2020). ””Efterrapportering att vänta efter helgen””. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/just-nu-folkhalsomyndigheten-haller-presstraff. 
 78. ^ ”Pandemiberedskap — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/. Läst 26 maj 2020. 
 79. ^ Dammberg, Henrik; Rosén, Emelie. ”Sveriges regioner kraftsamlar för att kunna möta coronaviruset”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7415886. Läst 26 maj 2020. 
 80. ^ Häkkinen, Lovis (5 april 2020). ”Socialministern: ”Fel att avskaffa Sveriges beredskapslager””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socvialministern-fel-att-avskaffa-sveriges-beredskap. Läst 5 juni 2020. 
 81. ^ Lifvendahl, Tove (31 maj 2020). ”En späckhuggare på land”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/en-spackhuggare-pa-land. Läst 5 juni 2020. 
 82. ^ ”Region Västmanland skjuter upp icke-akuta operationer och endoskopi för att säkra sjukvårdens beredskap.”. Region västmanlands pressrelease. 15 mars 2020. https://newsroom.notified.com/region-vastmanland/posts/pressreleases/region-vastmanland-skjuter-upp-icke-akuta-ope. 
 83. ^ ”Besöksförbud på Södersjukhuset”. Södersjukhuset. 16 mars 2020. http://www.sodersjukhuset.se/press/nyheter/besoksforbud-pa-sodersjukhuset/. 
 84. ^ ”Uppdatering om covid-19: Vissa planerade operationer ställs in till och med 27 mars 2020, Region Jönköpings län”. Region Jönköpings län. 17 mars 2020. http://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/uppdatering-om-covid-19-vissa-planerade-operationer-stalls-in-till-och-med-27-mars-2020-46611. 
 85. ^ ”Vi utför de operationer som inte kan vänta”. Region Västernorrland. 17 mars 2020. http://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/vi-utfor-de-operationer-som-inte-kan-vanta/. 
 86. ^ ”Tusentals operationer ställs in – cancersjuke Ridvan en av de drabbade”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-operationer-stalls-in-cancersjuke-ridvan-en-av-de-drabbade. Läst 12 april 2020. 
 87. ^ ”Beskedet: Coronakrisen kan kosta regionen 4 miljarder”. Expressen. https://www.expressen.se/gt/beskedet-coronakrisen-kan-kosta-regionen-4-miljarder/. Läst 21 april 2020. 
 88. ^ [a b] ”23 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset”. www.sll.se. SLL. https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/03/23-mars-lagesrapport-om-arbetet-med-det-nya-coronaviruset/. Läst 25 mars 2020. 
 89. ^ ”Socialstyrelsen hemlighåller vårdens kapacitet att hantera ett coronavirusutbrott”. DN.SE. 26 februari 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/socialstyrelsen-hemlighaller-vardens-kapacitet-att-hantera-ett-coronavirusutbrott/. 
 90. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (18 mars 2020). ”Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/socialstyrelsen-ska-inratta-en-samordningsfunktion-for-intensivvardsplatser/. 
 91. ^ Majlard, Jan (4 juni 2020). ”Fältsjukhuset avvecklas – hade noll patienter”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/region-stockholm-har-presstraff. Läst 5 juni 2020. 
 92. ^ ”Region Kronoberg tar emot två patienter från Sörmland”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/region-kronoberg-tar-emot-tva-patienter-fran-sormland. Läst 20 april 2020. 
 93. ^ ”Försvarets helikoptrar förbereds för covid-19-patienter”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/forsvarets-helikoptrar-forbereds-for-covid-19-patienter. Läst 21 april 2020. 
 94. ^ ”Försvarsmakten utreder sjuktransport”. Läkartidningen. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/04/forsvarsmakten-utreder-sjuktransport/. Läst 21 april 2020. 
 95. ^ ”Lugnande beskedet om IVA-platser: "Det finns kapacitet kvar" - Nyheterna - tv4.se”. www.tv4.se. https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/lugnande-beskedet-om-iva-platser-det-finns-kapacitet-kvar-12580041. Läst 21 april 2020. 
 96. ^ Brischetto, Lucas (12 april 2020). ”Överläkare: Över 80 procent överlever intensivvården”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-80-procent-overlever-intensivvarden. Läst 21 april 2020. 
 97. ^ ”Sjukvårdspersonal i Stockholm smittade – fem fått intensivvård”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sjukvardspersonal-i-stockholm-smittade-fem-fatt-intensivvard. Läst 1 april 2020. 
 98. ^ ”Anna-Karin: ”Vi vill inte jobba utan rätt utrustning””. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/anna-karin-vi-vill-inte-jobba-utan-ratt-utrustning/. Läst 1 april 2020. 
 99. ^ ”Akut brist på skyddsmaterial”. Upphandling 24. https://upphandling24.se/akut-brist-pa-skyddsmaterial/. Läst 1 april 2020. 
 100. ^ ”Socialstyrelsen: ”God tillgång på handsprit i Sverige””. TV 4. https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/socialstyrelsen-god-tillgång-på-handsprit-i-sverige-12580591. Läst 15 april 2020. 
 101. ^ ”Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård”. SITENAME. 26 mars 2020. https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard/. 
 102. ^ ”Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 27 mars”. web.archive.org. Region Dalarna. 4 april 2020. https://web.archive.org/web/20200404135014/https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/lagesrapport-covid-19-i-dalarna-27-mars/. Läst 4 april 2020. 
 103. ^ [a b c] ”Implications of COVID-19 for Older Persons: Responding to the Pandemic” (på engelska). www.unfpa.org. https://www.unfpa.org/resources/implications-covid-19-older-persons-responding-pandemic. Läst 5 juni 2020. 
 104. ^ ”Över 150 covid-sjuka har avlidit på Stockholms äldreboenden – ”Behövs nya skyddsrutiner””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/larmet-over-100-doda-i-aldreomsorgen-i-stockholm. Läst 12 april 2020. 
 105. ^ ”Första fallet av corona på gotländskt äldreboende”. SR P4 Gotland. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7460416. Läst 4 maj 2020. 
 106. ^ ”Covidsmittan finns nu på äldreboenden i alla län utom ett”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/covidsmitta-pa-aldreboenden-i-nastan-alla-lan. Läst 16 april 2020. 
 107. ^ ”Så kom smittan in på äldreboenden”. www.dagenssamhalle.se. https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sa-kom-smittan-pa-aldreboenden-32459. Läst 26 maj 2020. 
 108. ^ ”Allmänna råd om undantag från besöksförbudet”. SITENAME. https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/allmanna-rad-om-undantag-fran-besoksforbudet/. Läst 26 maj 2020. 
 109. ^ ”Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/. Läst 26 maj 2020. 
 110. ^ [a b c] ”Liknande dödstal på äldreboenden varje år”. tt.omni.se. 23 maj 2020. http://tt.omni.se/liknande-dodstal-pa-aldreboenden-varje-ar/a/OpveXq. Läst 26 maj 2020. 
 111. ^ [a b] TT, Beatrice Nordensson / (23 maj 2020). ”Socialstyrelsen: Liknande dödstal på boenden varje år”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/liknande-dodstal-pa-aldreboenden-varje-ar. Läst 27 maj 2020. 
 112. ^ Apuzzo, Matt; Kirkpatrick, David D. (1 april 2020). ”Covid-19 Changed How the World Does Science, Together” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html. Läst 21 april 2020. 
 113. ^ Kudo, Per (24 februari 2020). ”Virus har odlats i Sverige – nyckeln till vaccinet”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/virus-har-odlats-i-sverige--nyckeln-till-vaccinet. Läst 1 mars 2020. 
 114. ^ ”Vaccinutveckling mot coronaviruset går in i nästa fas”. forskning.se. 31 mars 2020. https://www.forskning.se/2020/03/31/vaccinutveckling-mot-coronaviruset-gar-in-i-nasta-fas/. Läst 21 april 2020. 
 115. ^ ”Uni-Virologen beteiligt an Impfstoff-Suche” (på tyska). https://www.giessener-allgemeine.de. 27 mars 2020. https://www.giessener-allgemeine.de/giessen/uni-virologen-beteiligt-impfstoff-suche-13631609.html. Läst 21 april 2020. 
 116. ^ ”Här utvecklas ett svenskt vaccin mot corona”. Forskning & Framsteg. 2 april 2020. https://fof.se/artikel/har-utvecklas-ett-svenskt-vaccin-mot-corona. Läst 21 april 2020. 
 117. ^ [a b c] ”FOHM Covid-19”. 6 maj 2020. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa.  Se även kalkylark på sidan ”Folkhälsomyndigheten: Aktuellt epidemiologiskt läge”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/.  Uppdateras dagligen kl. 11.30 och publiceras kl. 14.00.
 118. ^ ”COVID-19 i svensk intensivvård”. www.icuregswe.org. 6 maj 2020. https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/.  Uppdateras dagligen.
 119. ^ Ekot/TT. ”Över 4000 döda i Sverige till följd av viruset”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7480906. Läst 25 maj 2020. 
 120. ^ TT, Johan Nilsson / (15 mars 2020). ”Så snabbt sprids smittan i Europa”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/sa-snabbt-sprids-smittan-i-europa. Läst 28 mars 2020. 
 121. ^ ”Johnson: Följ råden annars väntar hårdare tag”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/AdM805. Läst 28 mars 2020. 
 122. ^ ”Coronakrisen: »Sverige är nära den italienska situationen«”. Fokus. 16 mars 2020. https://www.fokus.se/2020/03/coronakrisen-sverige-ar-nara-den-italienska-situationen/. Läst 28 mars 2020. 
 123. ^ ””Vi hade inte en superspridare – vi hade 150””. DN.SE. 6 maj 2020. https://www.dn.se/nyheter/varlden/vi-hade-inte-en-superspridare-vi-hade-150/. Läst 23 maj 2020. 
 124. ^ ”How ECDC collects and processes COVID-19 data”. ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data-collection. Läst 1 maj 2020. 
 125. ^ Frans, Emma (16 april 2020). ”Riskabelt att dra slutsatser i det här tidiga skedet”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/riskabelt-att-dra-slutsatser-i-detta-tidiga-skede. Läst 25 maj 2020. 
 126. ^ ”Folkmängd i län 31 december 2019”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2019/. Läst 1 april 2020. 
 127. ^ [a b c d e] ”Antal fall av covid-19”. Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhälsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/. [död länk] För tidigare versioner av sidan, se Wayback machine.
 128. ^ Tegnell kritiseras för riskfyllt uttalande”. Expressen. 6 mars 2020. https://www.expressen.se/nyheter/tegnell-kritiseras-for-uttalande-riskfyllt/. 
 129. ^ Radio, Sveriges. ”Områdena som drabbats hårdast av corona i Stockholm - Nyheter (Ekot)”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7447621. Läst 10 april 2020. 
 130. ^ ”14 april: Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel”. Region Stockholm. https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/14-april-antal-personer-med-covid-19-per-kommunstadsdel/. Läst 14 april 2020. 
 131. ^ ”21 april: Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel”. Region Stockholm. 21 april 2020. https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/21-april-antal-personer-med-covid-19-per-kommunstadsdel/. Läst 9 mag 2020. 
 132. ^ [a b] ”Geografiska skillnader i hur Covid19 drabbat Sverige” (på samiska). SVT Nyheter. 5 juni 2020. https://www.svt.se/datajournalistik/geografiska-skillnader-covid-19/. 
 133. ^ [a b] ”Tidslinje”. Coronakartan. https://www.coronakartan.se/tidslinje/. 
 134. ^ Almgren, Jan (12 mars 2020). ”Uppmaningen: Kom inte in för provtagning”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/uppmaningen-kom-inte-in-for-provtagning. Läst 17 mars 2020. 
 135. ^ Karlsson, Pär (13 mars 2020). ”Nya strategin – slutar räkna exakta antalet coronafall”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/70GQRV. Läst 17 mars 2020. 
 136. ^ ”Covid-19 – coronavirus”. 1177 Vårdguiden. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/. Läst 22 mars 2020. 
 137. ^ ”Tegnell: Fler än 100 000 svenskar kan ha smittats”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/tegnell-mer-an-100-000-svenskar-kan-ha-smittats. Läst 19 mars 2020. 
 138. ^ ”Resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/resultat-fran-undersokning-av-forekomsten-av-covid-19-i-region-stockholm/. Läst 5 september 2020. 
 139. ^ ”Tegnell vill se fler tester – främst av vårdpersonal”. Dagens industri. 31 mars 2020. https://www.di.se/nyheter/tegnell-vill-se-fler-tester-framst-av-vardpersonal/. Läst 18 april 2020. 
 140. ^ ”Nytt test: Minst 11 av 100 har antikroppar mot coronaviruset i Stockholmsområdet”. SVT. 20 april 2020. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/11-procent-av-stockholmarna-har-antikroppar-mot-covid-19. 
 141. ^ [a b] Thea Mossige-Norheim. ”Doktor Emma Frans: Svenska coronatesterna får negativa konsekvenser • ”I andra länder får man till det””. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/testkritiken-i-andra-lander-far-man-till-det/. Läst 5 juni 2020. 
 142. ^ [a b] Rydberg, Jenny (23 maj 2020). ”Lena Hallengren: Fler ska coronatestas”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hallengren-fler-ska-coronatestas. Läst 5 juni 2020. 
 143. ^ ”Kristersson: Regeringen skyller ifrån sig om coronatester”. DN.SE. 8 maj 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/kristersson-regeringen-skyller-ifran-sig-om-coronatester/. Läst 5 juni 2020. 
 144. ^ Jonsson, Anders W. (28 maj 2020). ””Regeringen måste ändra svenska coronastrategin””. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-andra-svenska-coronastrategin/. Läst 5 juni 2020. 
 145. ^ ”Centern vill se mer aktiv smittspårning”. Läkartidningen. 29 maj 2020. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/05/centern-vill-se-mer-aktiv-smittsparning/. Läst 5 juni 2020. 
 146. ^ ”Alla med symtom ska testas – regeringen satsar 6 miljarder”. DN.SE. 4 juni 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-med-symtom-ska-testas-regeringen-satsar-6-miljarder/. Läst 5 juni 2020. 
 147. ^ ”Historiska kurser OMXSPI, OMX Stockholm_PI, (SE0000744195) - Nasdaq”. www.nasdaqomxnordic.com. http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser?Instrument=SE0000744195. Läst 25 mars 2020. 
 148. ^ ”Coronakraschen - Börskrasch 2020”. Bankfinder.se. 19 mars 2020. https://www.bankfinder.se/coronakraschen-2020/. Läst 25 mars 2020. 
 149. ^ Goksör/TT (16 mars 2020). ”Coronaraset på Stockholmsbörsen fortsätter”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronaraset-pa-stockholmsborsen-fortsatter. Läst 25 mars 2020. 
 150. ^ Fölster, Stefan (24 mars 2020). ””Regeringen missar det största ekonomiska hotet””. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/regeringen-missar-det-storsta-ekonomiska-hotet. Läst 25 mars 2020. 
 151. ^ Hessius, Kerstin (22 mars 2020). ”Avbryt nedstängningen – priset är för högt”. Dagens industri. https://www.di.se/debatt/den-ekonomiska-krisen-slar-sonder-miljontals-liv/. Läst 25 mars 2020. 
 152. ^ ”Regeringen presenter stödpaket på upp till 300 miljarder kronor till näringslivet”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-presenter-stodpaket-pa-upp-till-300-miljarder-kronor-till-naringslivet. Läst 16 mars 2020. 
 153. ^ ”Nytt historiskt krispaket på 150 miljarder till företagen”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/dinapengar/regeringen-vantas-presentera-nytt-krispaket/. Läst 27 mars 2020. 
 154. ^ ”SAS pausar merparten av verksamheten - SAS” (på engelska). www.sasgroup.net. https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2020/sas-pausar-merparten-av-verksamheten/. Läst 25 mars 2020. 
 155. ^ ”SAS varslar 5 000 anställda”. SVT. 28 april 2020. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sas-varslar-5000-anstallda. Läst 10 maj 2020. 
 156. ^ ”Volvo Cars varslar 1 300 personer i Sverige”. Ny Teknik. 29 april 2020. https://www.nyteknik.se/fordon/volvo-cars-varslar-1-300-personer-i-sverige-6994505. Läst 10 maj 2020. 
 157. ^ ”Så slår coronakrisen mot svensk industri”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/special/sa-slar-coronakrisen-mot-svensk-industri-6991373. Läst 12 april 2020. 
 158. ^ Malmén, Joel (31 mars 2020). ”Regeringen spår arbetslöshet på 9 procent i år”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-spar-arbetsloshet-pa-nio-procent-i-ar. Läst 1 april 2020. 
 159. ^ ”Jätteökning av nyinskrivna på arbetsförmedlingen”. Arbetet. https://arbetet.se/2020/04/06/jatteokning-av-nyinskrivna-pa-af/. Läst 12 april 2020. 
 160. ^ ”Regeringen förberedd på djup ekonomisk kris efter coronaepidemin”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/coronakrisen-dominerar-varbudgeten/. Läst 20 april 2020. 
 161. ^ ”Analyschefen: Jobb kan gå förlorade för alltid”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/nya-siffror-arbetslosheten-fortsatter-stiga. Läst 20 april 2020. 
 162. ^ ”Svenska basketsäsongen ställs in – inget slutspel spelas”. SVT Sport. https://www.svt.se/sport/basket/svenska-basketsasongen-stalls-in-inget-slutspel-spelas. Läst 15 mars 2020. 
 163. ^ ”Med anledning av coronaviruset”. SHF. https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Medanledningavcoronaviruset/. Läst 15 mars 2020. 
 164. ^ ”En miljard i akut stöd till kultur och idrott”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/en-miljard-i-akut-stod-till-kultur-och-idrott/. Läst 25 mars 2020. 
 165. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (14 mars 2020). ”A – avrådan för alla länder”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. Läst 25 mars 2020. 
 166. ^ ”UD: Detta gäller om du blir fast utomlands”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/8mkay2. Läst 25 mars 2020. 
 167. ^ ”Svenskar fast när Peru stänger gränserna”. DN.SE. 19 mars 2020. https://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-fast-nar-peru-stanger-granserna/. Läst 25 mars 2020. 
 168. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (17 mars 2020). ”Frågor och svar – inreseförbud till EU via Sverige”. Regeringskansliet. Arkiverad från originalet den 23 mars 2020. https://web.archive.org/web/20200323234935/https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/. Läst 25 mars 2020. 
 169. ^ ”Danmark stänger gränsen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-stanger-gransen-1. Läst 15 mars 2020. 
 170. ^ ”Norwegian ställer in alla inrikesflyg”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/norwegian-staller-in-alla-inrikesflyg. Läst 10 april 2020. 
 171. ^ ”Flygbolaget BRA hotas av konkurs”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/flygbolaget-bra-hotas-av-konkurs-1. Läst 10 april 2020. 
 172. ^ ”Raset för SAS – nästan samtliga flyg ställs in”. Expressen /Dina pengar/. https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/sas-raset-for-flygtrafiken/. Läst 10 april 2020. 
 173. ^ ”Skånetrafikens resande och intäkter minskar på grund av covid-19”. my News desk. http://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/skaanetrafikens-resande-och-intaekter-minskar-paa-grund-av-covid-19-2985234. Läst 11 april 2020. 
 174. ^ ”Kraftigt minskat resande med Västtrafik”. Skaraborgs Läns Allehanda. https://www.sla.se/2020/04/07/kraftigt-minskat-resande-med-vasttrafik/. Läst 11 april 2020. 
 175. ^ ”Coronaeffekten – minskat resande i kollektivtrafiken”. SR. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7425371. Läst 11 april 2020. 
 176. ^ ”Finland stoppar svenska turister”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/svenska-turister-portas-fran-finland/. Läst 11 juni 2020. 
 177. ^ ”Riksdagen drar ned, endast 55 ledamöter ska delta vid omröstning”. Petterssons blogg. https://petterssonsblogg.se/2020/03/17/riksdagen-drar-ned-endast-55-ledamoter-ska-delta-vid-omrostning/. Läst 13 april 2020. 
 178. ^ ”Gruppledarna ändrar arbetssättet i kammaren med anledning av corona”. Sveriges riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/mar/16/gruppledarna-andrar-arbetssattet-i-kammaren-med-anledning-av-corona/. Läst 13 april 2020. 
 179. ^ ”Gruppledarna ändrar arbetssättet i kammaren med anledning av corona”. 16 mars 2020. https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/mar/16/gruppledarna-andrar-arbetssattet-i-kammaren-med-anledning-av-corona/. Läst 10 april 2020. 
 180. ^ ”Riksdagen förändrar arbetet – på grund av coronaviruset”. 16 mars 2020. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7430455. Läst 10 april 2020. 
 181. ^ ”Worldometer - real time world statistics” (på engelska). Worldometer. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/. Läst 17 april 2020. 
 182. ^ Från TT/Omni 2020-05-23 "Liknande dödstal på äldreboenden varje år"
 183. ^ ”Antal fall av covid-19 i Sverige - data uppdateras dagligen kl 11.30” (på swedish). Folkhälsomyndigheten — Officiell statistik på arcgis. Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten). 2020-03-30. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa. ”"Data uppdateras dagligen kl 11:30 [CET]"” 
 184. ^ ”Bekräftade fall i Sverige — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/. 
 185. ^ [a b] ”Veckorapporter om covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/. 
 186. ^ ”COVID-19 i svensk intensivvård”. www.icuregswe.org. https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/. 
 187. ^ https://www.expressen.se/nyheter/musikern-olle-holmquist-dod-av-coronaviruset/
 188. ^ ”Farewell Thandika - Africa’s Shining Intellectual Light” (på engelska). Politico SL. http://politicosl.com/articles/farewell-thandika-africa%E2%80%99s-shining-intellectual-light. Läst 15 april 2020. 
 189. ^ ”Här är människorna bakom dödsstatistiken: ”Rikard ska inte bara vara en siffra””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svenskarna-som-dott-i-corona-i-sverige1/. Läst 17 maj 2020. 
 190. ^ Lindqvist, Johan (28 mars 2020). ”Radiolegendaren Kerstin Behrendtz har avlidit i corona”. gp.se. http://www.gp.se/1.26094733. Läst 28 mars 2020. 
 191. ^ SvD-fotografen Tomas Oneborg avliden i covid-19”. Svenska Dagbladet. 31 mars 2020. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/svd-fotograf-avliden-i-covid-19. Läst 31 mars 2020. 
 192. ^ [a b] ”Gifta i 65 år – Marianne och Kjell dog i corona”. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/gifta-i-65-ar-marianne-och-kjell-dog-i-corona/. Läst 17 april 2020. 
 193. ^ ”Familjesidan.se | Dödsannonser från hela landet”. www.familjesidan.se. https://www.familjesidan.se/cases/rundqvist-stig/funeral-notices. Läst 7 juni 2020. 
 194. ^ https://www.expressen.se/nyheter/adam-alsing-ar-dod/
 195. ^ https://bergsport.se/2020/04/18/jack-berg-har-lamnat-oss/
 196. ^ [1]
 197. ^ Thomsen, Dante (26 april 2020). ”Fotografen Gunnar Seijbold, 65, död i covid-19”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fotografen-gunnar-seijbold-65-dod-i-covid-19. Läst 26 april 2020. 
 198. ^ ”Ratsit - Anna Christina Carin Mohr”. Ratsit. 4 maj 2020. https://www.ratsit.se/19440710-Anna_Cristina_Carin_Mohr_Stockholm/roiJ3bTkOydMF07fzTvoaChKbIesRG-TW0MQqrd4XdY. Läst 11 maj 2020. 
 199. ^ https://www.expressen.se/gt/sport/fotboll/allsvenskan/legendariske-blavittbasen-dod-smittad-av-covid-19/
 200. ^ ”Nordegren & Epstein i P1”. Sveriges Radio. 20 maj 2020. https://sverigesradio.se/avsnitt/1516452. Läst 21 maj 202. 
 201. ^ https://www.expressen.se/nyheter/claes-borgstrom-har-avlidit/
 202. ^ ”Känd imam i Göteborg avliden | Allanyheter.com”. allanyheter.com. https://allanyheter.com/n/200522/kand-imam-i-goteborg-avliden_913176.html. Läst 23 maj 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]