Валовий внутрішній продукт

Wikipedia open wikipedia design.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. ВВП — сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї:

ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ, ЧПІ.

ВВП визначають, як суму первинних доходів, розподілених економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП — кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг.

Крім сумування валової доданої вартості (виробничий метод), ВВП також розраховується як сума доходів домогосподарств (розподільчий метод) і як сума витрат усіх секторів економіки (метод кінцевого використання).

ВВП є головним показником у Системі національних рахунків (СНР).

Особливості ВВП[ред. | ред. код]

ВВП є основним показником СНР, інші показники СНР розраховуються на його основі

Вартісний показник[ред. | ред. код]

ВВП є вартісним показником, який розраховується у національних грошових одиницях.

Практикою, яка дозволяє здійснити більш точні міжкраїнові порівняння (див. Компаративна економіка), є підрахунок ВВП за паритетом купівельної спроможності (ВВП за ПКС), коли ціни створених продуктів переводяться у долари США.

Ринкові ціни[ред. | ред. код]

ВВП є показником ринкової економіки - він розраховується у ринкових цінах, тобто у цінах, які склалися на момент оцінки.

Врахування тільки кінцевого споживання[ред. | ред. код]

ВВП враховує тікльи ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, які були вироблені і продані за період підрахунку

Кінцеве та проміжне споживання, валова додана вартість[ред. | ред. код]

Кінцева продукція - продукція, призначена для кінцевого споживання, тобто для безпосереднього задоволення потреб споживача.

Проміжна продукція - продукція, яка призначена для подальшої переробки.

Одна й та сама продукція (товар) може бути як кінцевою, так й проміжною. Наприклад, заморожена піцца, яка куплена споживачем у супермаркеті, є товаром кінцевого споживання, якщо вона куплена піццерією для швидкого приготування, то вона є проміжною продукцією.

Розмежування між кінцевою та проміжною продукцією (кінцевим та проміжним споживанням) дозволяє уникнути при підрахунку ВВП багаторазового обліку вироблених товарів і послуг.

Різниця між кінцевим і проміжним споживанням є валовою доданою вартістю, яка і є знов створеною вартістю в економіці, з показника якої додаванням непрямих податків і отримується, власне, ВВП.

Внутрішня основа ВВП[ред. | ред. код]

У назві ВВП міститься слово "внутрішній", що вказує на те, що підрахунок виробленої і проданої продукції відбувається на економічній території країни не залежно від того, на чиїх виробничих потужностях ця продукція вироблена. Тобто, ВВП враховує продукцію, вироблену компаніями-нерезидентами, але які працюють на території країни.

Показник "Валовий національний дохід" враховує саме національну основу виробництва, виключаючи з ВВП виробництво і продаж іноземців, але додаючи випуск і продаж національних компаній, які працюють на економічній території інших країн.

Докладніше: Резидент

Показник потоку[ред. | ред. код]

ВВП є потоковим показником, тобто вимірюється за певний період часу. Як правило, підрахунок ВВП відбувається за квартал та за рік.

Методи розрахунку ВВП[ред. | ред. код]

ВВП розраховують трьома методами:

 1. За доданою вартістю (виробничий метод).
 2. За доходами (розподільчий метод).
 3. За витратами (метод кінцевого використання).

Усі три методи розрахунку базуються на моделі економічного кругообігу, в якому всі витрати дорівнюють усім доходам.

Методика розрахунку[ред. | ред. код]

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. В Україні розрахунки ВВП здійснюють лише з середини 90-х із переходом від статистики Балансу народного господарства (БНГ) до прийнятої в усьому світі системи національних рахунків (СНР). На початку 1995 року Міністерство статистики України завершило розробку національних рахунків України згідно з концепцією затвердженою ООН у 1993 році. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоб позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином нівелюється вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту. В деяких галузях існують специфічні особливості побудови цих індексів, що пов'язано як з характером продукції в натуральному вираженні, так із методами оцінки її в точних цінах.

Для лісового господарства і рибництва розраховують індекси (дефлятори) фізичного обсягу продукції за агрегатною формулою (вагова функція), де як ваги застосовують зіставні (базисні) ціни (P0), а як індексовані величини — кількість виробленої продукції в натуральному вираженні в базисному (q0) і звітному (q1) періодах:

.

В Україні в галузі сільського господарства існує практика прямого перерахунку вартості продукції окремих культур за цінами 1983 року. На рівні країн індивідуальні індекси обчислюють на основі даних про випуск окремих видів продукції в натуральному вираженні. Іноді з цією метою використовують дані про відвантаження і продаж продукції в натуральному вираженні, відпрацьовані людино-години, про закуплену та спожиту сировину тощо. В Україні Мінстатом відібрано 362 таких продукти — більше половини промислової продукції країни. При розрахунку індексів промислової продукції як ваги використовують додану вартість чи валову промислову продукцію (в Україні — товарну продукцію). Світові промислові індекси ООН розраховують трьома етапами:

 1. На основі скоригованих національних індексів первинних галузей (згідно з міжнародною стандартною галузевою класифікацією ООН) обчислюють регіональні індекси промислової продукції.
 2. Визначають зведені індекси за укрупненими галузевими групами й основними підрозділами добувної та обробної промисловості з виділенням важкої та легкої промисловості, а також виробництва електроенергії та газу.
 3. Використовуючи обчислені вище індекси, розраховують зведені промислові індекси за континентами (Європа, Східна й Південно-Східна Азія, Північна Америка, Океанія, Африка і Середній Схід, а також світові індекси промислового виробництва.

Світові й національні індекси обчислюють переважно за місяць, квартал, рік. Найдостовірнішими вважають річні індекси. Тому місячні індекси коригують на квартальні, а квартальні — на річні.

У будівництві індекс фізичного обсягу обчислюють за агрегатною формою, де як ваги використовують одиницю доданої вартості. (кошторисні ціни) у базисному періоді. Індексованою величиною є окремі види продукції будівельної індустрії у базисному та звітному періодах (чи фізичні обсяги витрат окремих видів будівельних матеріалів). В Україні індексуються будівельно-монтажні роботи. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси фізичного обсягу будівельного виробництва.

У роздрібній торгівлі розраховують так звані індекси дефлятованого товарообігу. Дефлювання здійснюють діленням роздрібного товарообігу в поточних цінах на індекси-дефлятори, якими здебільшого є індекси роздрібних цін. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси роздрібної та оптової торгівлі.

На транспорті як індекси фізичного обсягу застосовують темпи зростання таких умовно-натуральних показників, як пасажиро-милі, тонно-милі перевезень корисних вантажів. Динаміка продукції зв'язку характеризується темпом зростання кількості переданих сполучень різних видів.

Індекси фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери у міжнародній статистиці обчислюють дефлюванням номінальної заробітної плати на індекси роздрібних цін, одержуючи індекси динаміка показника реальної заробітної плати. Через це слід врахувати, що продуктивність праці робітників невиробничої сфери не змінюється за період, що вивчається. В Україні індекс фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери розраховують за допомогою індексів динаміки кількості робітників.

У галузях, що надають платні послуги, у чисельному індексі фізичного обсягу продукції вказують їхню валову виручку. Іноді цей індекс обчислюють з урахуванням кількості наданих послуг на додану вартість у базисному періоді. За відсутності необхідних даних як показники динаміки продукції цих галузей використовують темпи зростання кількості зайнятих, кількості відправлених листів, ліжко-днів в лікарнях.

Динаміка Валового внутрішнього продукту в Україні за період 1987 — 2010 р.р.[1]

У міжнародній статистиці показники динаміки використаного ВВП і національного доходу розраховують методом дефлювання. При цьому ВВП (або національний доход) у поточних цінах ділять на загальний індекс-дефлятор, який визначається на основі офіційно опублікованих індексів цін. При розрахунку індексу-дефлятора як ваги застосовують елементи ВВП базисного періоду. Так, у США як індекси-дефлятори використовують 15 індексів цін:

 1. ВНП;
 2. власних витрат на споживання;
 3. товарів тривалого користування;
 4. товарів короткочасного користування;
 5. послуг;
 6. валових приватних вітчизняних інвестицій;
 7. нового будівництва;
 8. житлового будівництва;
 9. іншого будівництва;
 10. засобів тривалого користування;
 11. експорту товарів і послуг;
 12. імпорту товарів і послуг;
 13. державних закупівель товарів і послуг;
 14. закупівель федерального уряду;
 15. закупівель товарів і послуг штатами і муніципалітетами.

В Україні індекс-дефлятор розраховують діленням валового випуску в поточних цінах на валовий випуск у зіставних цінах. У міжнародній статистиці, крім цих індексів, обчислюють індекси цін-дефляторів ВВП за категоріями продажу і витрат, формами власності для окремих категорій товарів власного споживання, продукції сільського господарства та ін.

Номінальний та реальний ВВП[ред. | ред. код]

Номінальний ВВП (ВВПн) — це загальний обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва. Номінальний ВВП = S piqi, де qi — обсяг виробництва і-го товару в поточному році, pi — ціна і-го товару в поточному році.

Реальний ВВП (ВВПр) — загальний обсяг виробництва, який вимірюється в постійних (незмінних, базових) цінах, (приймається за базу), тобто на величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва. Рівень реального ВВП на душу населення в країні дозволяє робити зіставлення з іншими країнами та виявити, до якої категорії вони належать — до розвинених, чи таких, які розвиваються. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.

ВВП за паритетом купівельної спроможності[ред. | ред. код]

ВВП за паритетом купівельної спроможності, ВВП за ПКС (англ. Purchasing power parity, PPP) є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів.

Статистика[ред. | ред. код]

Валовий внутрішній продукт в Україні[ред. | ред. код]

Валовий внутрішній продукт[2]
Роки
У фактичних цінах
Індекси фізичного обсягу
Індекси-дефлятори
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт

 

млрд крб.
тис. крб.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1990
167
3

 

 

 

 

1991
299
6
91,3
91,1
91,3
196,2
1992
5033
97
90,1
89,8
82,3
1866,0
1993
148273
2842
85,8
85,7
70,6
3435,4
1994
1203769
23184
77,1
77,4
54,4
1053,5
1995
5451642
105793
87,8
88,5
47,8
515,5

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1996
81519
1595
90,0
90,7
43,0
166,2
1997
93365
1842
97,0
97,8
41,7
118,1
1998
102593
2040
98,1
98,8
40,9
112,1
1999
130442
2614
99,8
100,6
40,8
127,3
2000
170070
3436
105,9
106,7
43,2
123,1
2001
204190
4195
109,2
111,1
47,2
109,9
2002
225810
4685
105,2
106,3
49,7
105,1
2003
267344
5591
109,6
110,5
54,4
108,0
2004
345113
7273
112,1
113,0
61,0
115,1
2005
441452
9372
102,7
103,5
62,7
124,5
2006
544153
11630
107,3
108,1
67,3
114,8
2007
720731
15496
107,9
108,6
72,6
122,7
2008
948056
20495
102,3
102,9
74,2
128,6
2009
913345
19832
85,2
85,6
63,3
113,0

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 2010 р.
відсотків до попереднього року
2010
1079346
24789
104,1
104,5
100,0
113,7
2011
1299991
29980
105,5
105,9
105,5
114,2
2012
1404669
32480
100,2
100,5
105,7
107,8
2013
1465198
33965
110,0
100,2
105,7
104,3
2014
1566728
35834
2015
1979458
46210
© Держкомстат України, 1998–2015 Дата останньої модифікації: : 19/03/2015

Розміри ВВП у світі[ред. | ред. код]

Розподіл країн за номінальним розміром ВВП
Оцінка найбільших економік світу (ВВП) від 1000 до 2003 року.[3]

Порівняння між країнами[ред. | ред. код]

Рівень ВВП в різних країнах може бути порівняний перераховуючи його значення у національній валюті згідно з

 • поточним курсом валюти на міжнародних валютних ринках
 • обмінним курсом паритету купівельної спроможності (ПКС) кожної валюти щодо відібраного стандарту (звичайно долару США).

Відносне розташування країн може значно відрізнятися між двома підходами.

 • Поточний метод обмінного курсу перераховує цінність товарів і послуг використовуючи міжнародний курс валюти. Цей метод краще відображає показники міжнародної купівельної спроможності країни і її відносної економічної сили. Наприклад, якщо 10% з ВВП витрачається на закупівлю високотехнологічної іноземної зброї, кількість придбаної зброї повністю регулюється поточним курсом обміну, якщо зброя — виріб, що торгується на міжнародному ринку (немає ніякої значущої «місцевої» ціни, що відрізняється від міжнародної ціни на такі товари).
 • Метод паритету купівельної спроможності відображає відносну ефективну місцеву купівельну спроможність середнього виробника або споживача в межах економіки країни. Цей метод є кращим індикатором стандартів менш розвинених країн, тому що він компенсує слабкість місцевої валюти на світових ринках. Метод ПКС перерахунків ВВП найзручніший для товарів для внутрішнього користування і послуг.

Звичайно метод паритету купівельної спроможності зменшує різницю у ВВП між високо і низько розвиненими країнами в порівнянні з методом поточного обмінного курсу, ця залежність відома як ефект Пенна.

Список відповідно до даних
Міжнародного валютного фонду за 2014[4]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млрд. $
Світ Світ &&&&&&&&&0108036.500000108 036,5
Європейський Союз Європейський Союз &&&&&&&&&&018526.50000018 526,5
1 КНР КНР &&&&&&&&&&017617.30000017 617,3
2 США США &&&&&&&&&&017418.90000017 418,9
3 Індія Індія &&&&&&&&&&&07375.9000007375,9
4 Японія Японія &&&&&&&&&&&04750.8000004750,8
5 Німеччина Німеччина &&&&&&&&&&&03721.6000003721,6
6 Росія Росія &&&&&&&&&&&03564.5000003564,5
7 Бразилія Бразилія &&&&&&&&&&&03263.8000003263,8
8 Індонезія Індонезія &&&&&&&&&&&02676.1000002676,1
9 Франція Франція &&&&&&&&&&&02580.8000002580,8
10 Велика Британія Велика Британія &&&&&&&&&&&02548.9000002548,9
11 Мексика Мексика &&&&&&&&&&&02140.6000002140,6
12 Італія Італія &&&&&&&&&&&02127.7000002127,7
13 Південна Корея Південна Корея &&&&&&&&&&&01778.8000001778,8
14 Саудівська Аравія Саудівська Аравія &&&&&&&&&&&01605.7000001605,7
15 Канада Канада &&&&&&&&&&&01591.6000001591,6
16 Іспанія Іспанія &&&&&&&&&&&01566.4000001566,4
17 Туреччина Туреччина &&&&&&&&&&&01508.1000001508,1
18 Іран Іран &&&&&&&&&&&01334.3000001334,3
19 Австралія Австралія &&&&&&&&&&&01095.4000001095,4
20 Республіка Китай Республіка Китай &&&&&&&&&&&01074.5000001074,5
21 Нігерія Нігерія &&&&&&&&&&&01049.1000001049,1
22 Таїланд Таїланд &&&&&&&&&&&&0985.500000985,5
23 Польща Польща &&&&&&&&&&&&0954.500000954,5
24 Аргентина Аргентина &&&&&&&&&&&&0947.600000947,6
25 Єгипет Єгипет &&&&&&&&&&&&0943.100000943,1
26 Пакистан Пакистан &&&&&&&&&&&&0882.300000882,3
27 Нідерланди Нідерланди &&&&&&&&&&&&0798.600000798,6
28 Малайзія Малайзія &&&&&&&&&&&&0746.100000746,1
29 ПАР ПАР &&&&&&&&&&&&0704.500000704,5
30 Філіппіни Філіппіни &&&&&&&&&&&&0692.200000692,2
31 Колумбія Колумбія &&&&&&&&&&&&0640.100000640,1
32 ОАЕ ОАЕ &&&&&&&&&&&&0599.800000599,8
33 Алжир Алжир &&&&&&&&&&&&0551.800000551,8
34 Венесуела Венесуела &&&&&&&&&&&&0538.900000538,9
35 Бангладеш Бангладеш &&&&&&&&&&&&0533.700000533,7
36 Ірак Ірак &&&&&&&&&&&&0522.700000522,7
37 В'єтнам В'єтнам &&&&&&&&&&&&0510.700000510,7
38 Бельгія Бельгія &&&&&&&&&&&&0481.500000481,5
39 Швейцарія Швейцарія &&&&&&&&&&&&0472.800000472,8
40 Сінгапур Сінгапур &&&&&&&&&&&&0452.700000452,7
41 Швеція Швеція &&&&&&&&&&&&0448.200000448,2
42 Казахстан Казахстан &&&&&&&&&&&&0418.500000418,5
43 Чилі Чилі &&&&&&&&&&&&0409.300000409,3
Гонконг Гонконг &&&&&&&&&&&&0397.500000397,5
44 Австрія Австрія &&&&&&&&&&&&0395.500000395,5
45 Румунія Румунія &&&&&&&&&&&&0392.800000392,8
46 Перу Перу &&&&&&&&&&&&0371.300000371,3
47 Україна Україна &&&&&&&&&&&&0370.800000370,8
48 Норвегія Норвегія &&&&&&&&&&&&0345.200000345,2
49 Катар Катар &&&&&&&&&&&&0320.500000320,5
50 Чехія Чехія &&&&&&&&&&&&0314.600000314,6
51 Греція Греція &&&&&&&&&&&&0284.300000284,3
52 Кувейт Кувейт &&&&&&&&&&&&0284.&&&&&0284,0
53 Португалія Португалія &&&&&&&&&&&&0280.400000280,4
54 Ізраїль Ізраїль &&&&&&&&&&&&0268.500000268,5
55 Марокко Марокко &&&&&&&&&&&&0252.400000252,4
56 Данія Данія &&&&&&&&&&&&0249.500000249,5
57 Угорщина Угорщина &&&&&&&&&&&&0246.400000246,4
58 М'янма М'янма &&&&&&&&&&&&0242.&&&&&0242,0
59 Ірландія Ірландія &&&&&&&&&&&&0226.800000226,8
60 Фінляндія Фінляндія &&&&&&&&&&&&0221.&&&&&0221,0
61 Шрі-Ланка Шрі-Ланка &&&&&&&&&&&&0217.400000217,4
62 Еквадор Еквадор &&&&&&&&&&&&0180.200000180,2
63 Ангола Ангола &&&&&&&&&&&&0175.600000175,6
64 Білорусь Білорусь &&&&&&&&&&&&0172.&&&&&0172,0
65 Узбекистан Узбекистан &&&&&&&&&&&&0171.700000171,7
66 Азербайджан Азербайджан &&&&&&&&&&&&0165.300000165,3
67 Оман Оман &&&&&&&&&&&&0162.400000162,4
68 Судан Судан &&&&&&&&&&&&0159.100000159,1
69 Нова Зеландія Нова Зеландія &&&&&&&&&&&&0158.900000158,9
70 Словаччина Словаччина &&&&&&&&&&&&0152.600000152,6
71 Ефіопія Ефіопія &&&&&&&&&&&&0144.600000144,6
72 Домініканська Республіка Домініканська Республіка &&&&&&&&&&&&0138.&&&&&0138,0
73 Кенія Кенія &&&&&&&&&&&&0132.400000132,4
74 Болгарія Болгарія &&&&&&&&&&&&0128.600000128,6
75 Танзанія Танзанія &&&&&&&&&&&&0127.100000127,1
76 Туніс Туніс &&&&&&&&&&&&0124.300000124,3
77 Сирія Сирія &&&&&&&&&&&&0121.400000121,4[5]
78 Гватемала Гватемала &&&&&&&&&&&&0119.100000119,1
79 Гана Гана &&&&&&&&&&&&0108.300000108,3
80 Ємен Ємен &&&&&&&&&&&&0103.600000103,6
81 Лівія Лівія &&&&&&&&&&&&&097.60000097,6
82 Сербія Сербія &&&&&&&&&&&&&095.50000095,5
83 Хорватія Хорватія &&&&&&&&&&&&&088.50000088,5
84 Туркменістан Туркменістан &&&&&&&&&&&&&082.10000082,1
85 Ліван Ліван &&&&&&&&&&&&&081.10000081,1
86 Литва Литва &&&&&&&&&&&&&079.60000079,6
87 Йорданія Йорданія &&&&&&&&&&&&&079.60000079,6
88 Уганда Уганда &&&&&&&&&&&&&076.90000076,9
89 Панама Панама &&&&&&&&&&&&&076.40000076,4
90 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар &&&&&&&&&&&&&071.10000071,1
91 Коста-Рика Коста-Рика &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071,0
92 Болівія Болівія &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070,0
93 Уругвай Уругвай &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070,0
94 Камерун Камерун &&&&&&&&&&&&&067.20000067,2
95 Непал Непал &&&&&&&&&&&&&066.80000066,8
96 Бахрейн Бахрейн &&&&&&&&&&&&&061.90000061,9
97 Словенія Словенія &&&&&&&&&&&&&061.10000061,1
98 Замбія Замбія &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061,0
99 Афганістан Афганістан &&&&&&&&&&&&&060.60000060,6
100 Парагвай Парагвай &&&&&&&&&&&&&058.30000058,3
101 ДР Конго ДР Конго &&&&&&&&&&&&&055.80000055,8
102 Люксембург Люксембург &&&&&&&&&&&&&051.40000051,4
103 Сальвадор Сальвадор &&&&&&&&&&&&&050.90000050,9
104 Камбоджа Камбоджа &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050,0
105 Латвія Латвія &&&&&&&&&&&&&048.20000048,2
106 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго &&&&&&&&&&&&&043.40000043,4
107 Гондурас Гондурас &&&&&&&&&&&&&039.10000039,1
108 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина &&&&&&&&&&&&&038.10000038,1
109 Габон Габон &&&&&&&&&&&&&036.30000036,3
110 Естонія Естонія &&&&&&&&&&&&&035.60000035,6
111 Монголія Монголія &&&&&&&&&&&&&034.80000034,8
112 Лаос Лаос &&&&&&&&&&&&&034.40000034,4
113 Грузія Грузія &&&&&&&&&&&&&034.20000034,2
114 Мадагаскар Мадагаскар &&&&&&&&&&&&&033.90000033,9
115 Ботсвана Ботсвана &&&&&&&&&&&&&033.70000033,7
116 Сенегал Сенегал &&&&&&&&&&&&&033.60000033,6
117 Албанія Албанія &&&&&&&&&&&&&031.60000031,6
118 Мозамбік Мозамбік &&&&&&&&&&&&&031.10000031,1
119 Бруней Бруней &&&&&&&&&&&&&030.20000030,2
120 Чад Чад &&&&&&&&&&&&&029.50000029,5
121 Нікарагуа Нікарагуа &&&&&&&&&&&&&029.50000029,5
122 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо &&&&&&&&&&&&&029.30000029,3
123 Республіка Конго Республіка Конго &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028,0
124 Північна Македонія Північна Македонія &&&&&&&&&&&&&027.60000027,6
125 Кіпр Кіпр &&&&&&&&&&&&&027.40000027,4
126 Малі Малі &&&&&&&&&&&&&027.30000027,3
127 Зімбабве Зімбабве &&&&&&&&&&&&&027.10000027,1
128 Південний Судан Південний Судан &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026,0
129 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея &&&&&&&&&&&&&025.10000025,1
130 Вірменія Вірменія &&&&&&&&&&&&&024.30000024,3
131 Ямайка Ямайка &&&&&&&&&&&&&024.10000024,1
132 Намібія Намібія &&&&&&&&&&&&&023.60000023,6
133 Маврикій Маврикій &&&&&&&&&&&&&023.40000023,4
134 Таджикистан Таджикистан &&&&&&&&&&&&&022.30000022,3
135 Бенін Бенін &&&&&&&&&&&&&019.80000019,8
136 Киргизстан Киргизстан &&&&&&&&&&&&&019.20000019,2
137 Руанда Руанда &&&&&&&&&&&&&018.80000018,8
138 Гаїті Гаїті &&&&&&&&&&&&&018.30000018,3
139 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея &&&&&&&&&&&&&018.10000018,1
140 Нігер Нігер &&&&&&&&&&&&&017.90000017,9
141 Молдова Молдова &&&&&&&&&&&&&017.70000017,7
142 Косово Косово &&&&&&&&&&&&&016.90000016,9
143 Мавританія Мавританія &&&&&&&&&&&&&015.50000015,5
144 Гвінея Гвінея &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015,0
145 Ісландія Ісландія &&&&&&&&&&&&&014.20000014,2
146 Мальта Мальта &&&&&&&&&&&&&014.10000014,1
147 Малаві Малаві &&&&&&&&&&&&&013.70000013,7
148 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне &&&&&&&&&&&&&012.60000012,6
149 Того Того &&&&&&&&&&&&&010.10000010,1
150 Чорногорія Чорногорія &&&&&&&&&&&&&&09.3600009,36
151 Суринам Суринам &&&&&&&&&&&&&&09.1900009,19
152 Багамські Острови Багамські Острови &&&&&&&&&&&&&&09.&200009,02
153 Есватіні Есватіні &&&&&&&&&&&&&&08.6200008,62
154 Бурунді Бурунді &&&&&&&&&&&&&&08.3800008,38
155 Еритрея Еритрея &&&&&&&&&&&&&&07.8100007,81
156 Фіджі Фіджі &&&&&&&&&&&&&&07.2900007,29
157 Східний Тимор Східний Тимор &&&&&&&&&&&&&&06.&700006,07
158 Бутан Бутан &&&&&&&&&&&&&&05.8600005,86
159 Гаяна Гаяна &&&&&&&&&&&&&&05.5100005,51
160 Лесото Лесото &&&&&&&&&&&&&&05.2800005,28
161 Мальдіви Мальдіви &&&&&&&&&&&&&&04.9200004,92
162 Барбадос Барбадос &&&&&&&&&&&&&&04.5200004,52
163 Ліберія Ліберія &&&&&&&&&&&&&&03.6900003,69
164 Кабо-Верде Кабо-Верде &&&&&&&&&&&&&&03.2800003,28
165 Гамбія Гамбія &&&&&&&&&&&&&&03.&800003,08
166 Беліз Беліз &&&&&&&&&&&&&&02.9400002,94
167 Джибуті Джибуті &&&&&&&&&&&&&&02.8700002,87
168 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка &&&&&&&&&&&&&&02.8600002,86
169 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,50
170 Сейшельські Острови Сейшельські Острови &&&&&&&&&&&&&&02.4100002,41
171 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда &&&&&&&&&&&&&&01.9900001,99
172 Сент-Люсія Сент-Люсія &&&&&&&&&&&&&&01.9700001,97
173 Сан-Марино Сан-Марино &&&&&&&&&&&&&&01.9100001,91
174 Гренада Гренада &&&&&&&&&&&&&&01.2700001,27
175 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс &&&&&&&&&&&&&&01.2600001,26
176 Коморські Острови Коморські Острови &&&&&&&&&&&&&&01.2000001,20
177 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини &&&&&&&&&&&&&&01.1800001,18
178 Соломонові Острови Соломонові Острови &&&&&&&&&&&&&&01.&900001,09
179 Самоа Самоа &&&&&&&&&&&&&&00.9900000,99
180 Домініка Домініка &&&&&&&&&&&&&&00.7600000,76
181 Вануату Вануату &&&&&&&&&&&&&&00.6900000,69
182 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі &&&&&&&&&&&&&&00.6200000,62
183 Тонга Тонга &&&&&&&&&&&&&&00.5000000,50
184 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії &&&&&&&&&&&&&&00.3100000,31
185 Палау Палау &&&&&&&&&&&&&&00.2900000,29
186 Кірибаті Кірибаті &&&&&&&&&&&&&&00.1900000,19
187 Маршаллові Острови Маршаллові Острови &&&&&&&&&&&&&&00.1800000,18
188 Тувалу Тувалу &&&&&&&&&&&&&&00.&400000,04
Список відповідно до даних
Світового банку на 2011-2014
[6]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млн $
Рік
Світ Світ 108 464 005 2014
Європейський Союз Європейський Союз 18 423 000 2014
1 КНР КНР 18 030 932 2014
2 США США 17 419 000 2014
Єврозона Єврозона 13 106 899 2014
3 Індія Індія 7 393 076 2014
4 Японія Японія 4 630 941 2014
5 Росія Росія 3 745 157 2014
6 Німеччина Німеччина 3 689 840 2014
7 Бразилія Бразилія 3 263 866 2014
8 Індонезія Індонезія 2 676 109 2014
9 Франція Франція 2 571 970 2014
10 Велика Британія Велика Британія 2 524 728 2014
11 Італія Італія 2 131 920 2014
12 Мексика Мексика 2 125 257 2014
13 Південна Корея Південна Корея 1 732 352 2014
14 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 603 764 2014
15 Канада Канада 1 566 925 2014
16 Іспанія Іспанія 1 566 777 2014
17 Туреччина Туреччина 1 459 882 2014
18 Іран Іран 1 280 896 2014
19 Нігерія Нігерія 1 049 102 2014
20 Австралія Австралія 1 031 280 2014
21 Таїланд Таїланд 985 526 2014
22 Польща Польща 945 418 2014
23 Єгипет Єгипет 943 267 2014
24 Пакистан Пакистан 896 396 2014
25 Нідерланди Нідерланди 794 350 2014
26 Малайзія Малайзія 746 089 2014
27 ПАР ПАР 704 521 2014
28 Філіппіни Філіппіни 692 230 2014
29 Колумбія Колумбія 638 357 2014
30 ОАЕ ОАЕ 599 769 2014
31 Алжир Алжир 551 596 2014
32 Венесуела Венесуела 538 932 2014
33 В'єтнам В'єтнам 510 715 2014
34 Ірак Ірак 503 687 2014
35 Бангладеш Бангладеш 497 017 2014
36 Бельгія Бельгія 479 600 2014
37 Швейцарія Швейцарія 460 605 2012/2013
38 Сінгапур Сінгапур 452 691 2014
39 Швеція Швеція 437 421 2014
40 Казахстан Казахстан 418 477 2014
Гонконг Гонконг 398 904 2014
41 Чилі Чилі 396 923 2014
42 Австрія Австрія 393 994 2014
43 Румунія Румунія 386 300 2014
44 Перу Перу 371 347 2014
45 Україна Україна 370 533 2014
46 Норвегія Норвегія 333 322 2014
47 Чехія Чехія 319 994 2014
48 Катар Катар 317 507 2014
49 Португалія Португалія 294 525 2014
50 Греція Греція 285 984 2014
51 Кувейт Кувейт 276 305 2012/2013
52 Ізраїль Ізраїль 271 700 2014
53 Данія Данія 253 005 2014
54 Марокко Марокко 251 468[7] 2014
55 Угорщина Угорщина 241 596 2014
56 Куба Куба 234 193 2012/2013
57 Ірландія Ірландія 220 506 2014
58 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 217 278 2014
59 Фінляндія Фінляндія 217 202 2014
60 Еквадор Еквадор 180 493 2014
61 Ангола Ангола 175 103 2014
62 Білорусь Білорусь 172 211 2014
63 Узбекистан Узбекистан 171 416 2011
64 Азербайджан Азербайджан 167 061 2014
65 Судан Судан 160 111 2014
66 Оман Оман 156 752 2012/2013
67 Нова Зеландія Нова Зеландія 156 438 2012/2013
68 Словаччина Словаччина 149 468 2014
69 Ефіопія Ефіопія 144 842 2014
70 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 138 007 2014
71 Кенія Кенія 132 530 2014
72 Танзанія Танзанія 127 691[8] 2014
Пуерто-Рико Пуерто-Рико 125 630 2011
73 Туніс Туніс 121 104 2012/2013
74 Гватемала Гватемала 119 375 2014
75 Болгарія Болгарія 117 961 2014
76 Гана Гана 109 553 2014
77 Лівія Лівія 97 582 2014
78 Ємен Ємен 96 634 2012/2013
79 Сербія Сербія 90 256 2014
80 Хорватія Хорватія 90 033 2014
81 Туркменістан Туркменістан 82 121 2011
82 Панама Панама 80 811 2014
Макао Макао 80 773 2014
83 Йорданія Йорданія 79 616 2014
84 Ліван Ліван 79 397 2011
85 Литва Литва 78 045 2014
86 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 72 492 2014
87 Уругвай Уругвай 71 414 2014
88 Коста-Рика Коста-Рика 70 974 2014
89 Болівія Болівія 69 963 2014
90 Камерун Камерун 67 660 2014
91 Непал Непал 66 776 2014
92 Уганда Уганда 66 713 2014
93 Бахрейн Бахрейн 61 939 2014
94 Словенія Словенія 61 695 2014
95 Афганістан Афганістан 61 531 2011
96 Замбія Замбія 61 377 2014
97 Парагвай Парагвай 58 280 2014
98 ДР Конго ДР Конго 55 844 2014
99 Сальвадор Сальвадор 50 944 2014
100 Камбоджа Камбоджа 49 958 2014
101 Люксембург Люксембург 49 472 2012/2013
102 Латвія Латвія 46 450 2014
103 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 40 832 2012/2013
104 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 37 881 2014
105 Гондурас Гондурас 36 487 2014
106 Ботсвана Ботсвана 35 739 2014
107 Лаос Лаос 35 589 2014
108 Монголія Монголія 34 760 2014
109 Естонія Естонія 34 622 2014
110 Грузія Грузія 34 150[9] 2014
111 Мадагаскар Мадагаскар 33 866 2014
112 Сенегал Сенегал 33 634 2014
113 Габон Габон 32 130 2014
114 Бруней Бруней 32 036 2014
115 Південний Судан Південний Судан 31 675 2011
116 Мозамбік Мозамбік 30 948 2014
117 Албанія Албанія 30 185 2014
118 Чад Чад 29 648 2014
119 Нікарагуа Нікарагуа 29 578 2014
120 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 29 332 2014
121 Республіка Конго Республіка Конго 28 215 2014
122 Малі Малі 27 326 2014
123 Північна Македонія Північна Македонія 27 279 2014
124 Зімбабве Зімбабве 27 134 2014
125 Кіпр Кіпр 26 368[10] 2014
126 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 25 105 2014
127 Вірменія Вірменія 24 282 2014
128 Ямайка Ямайка 24 141 2012/2013
129 Маврикій Маврикій 23 435 2014
130 Намібія Намібія 23 395 2014
131 Таджикистан Таджикистан 22 322 2014
132 Бенін Бенін 19 763 2014
133 Киргизстан Киргизстан 19 382 2014
Палестинська держава Палестинська держава 19 365 2014
134 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 19 349 2011
135 Руанда Руанда 18 833 2014
136 Гаїті Гаїті 18 309 2014
137 Нігер Нігер 17 924 2014
138 Молдова Молдова 17 720[11] 2014
Косово Косово 16 825 2011
139 Мавританія Мавританія 15 528 2014
140 Гвінея Гвінея 14 887 2014
141 Ісландія Ісландія 14 215 2014
142 Малаві Малаві 13 717 2014
143 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 12 742 2014
144 Мальта Мальта 12 332 2012/2013
145 Того Того 10 166 2014
146 Багамські Острови Багамські Острови 8 998 2014
147 Чорногорія Чорногорія 8 906 2014
148 Суринам Суринам 8 667 2012/2013
149 Бурунді Бурунді 8 328 2014
150 Есватіні Есватіні 8 050 2014
151 Еритрея Еритрея 7 814 2011
152 Фіджі Фіджі 7 191 2014
153 Бутан Бутан 6 018 2014
154 Гаяна Гаяна 5 514 2011
155 Лесото Лесото 5 483 2014
156 Мальдіви Мальдіви 5 194 2014
157 Ліберія Ліберія 4 306 2014
158 Барбадос Барбадос 3 847 2014
Бермудські Острови Бермудські Острови 3 403 2012/2013
159 Кабо-Верде Кабо-Верде 3 348 2014
160 Гамбія Гамбія 3 111 2014
161 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 2 855 2014
162 Беліз Беліз 2 817 2012/2013
163 Джибуті Джибуті 2 802 2014
164 Східний Тимор Східний Тимор 2 761 2011
165 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 2 495 2014
166 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 2 402 2014
167 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 1 982 2014
168 Сент-Люсія Сент-Люсія 1 909 2014
169 Гренада Гренада 1 270 2014
170 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 1 246 2014
171 Соломонові Острови Соломонові Острови 1 219 2011
172 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 1 161 2014
173 Коморські Острови Коморські Острови 1 150 2014
174 Самоа Самоа 1 111 2011
175 Домініка Домініка 774 2014
176 Вануату Вануату 756 2011
177 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 606 2014
178 Тонга Тонга 550 2011
179 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 352 2011
180 Палау Палау 311 2011
181 Маршаллові Острови Маршаллові Острови 205 2011
182 Кірибаті Кірибаті 199 2011
183 Тувалу Тувалу 36 2011
Список відповідно до даних
Всесвітньої книги фактів (ЦРУ) на 1993-2014
[12]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млн $
Рік
Світ Світ 107 500 000 2014
1 КНР КНР 17 630 000 2014
Європейський Союз Європейський Союз 17 610 000 2014
2 США США 17 460 000 2014
3 Індія Індія 7 277 000 2014
4 Японія Японія 4 807 000 2014
5 Німеччина Німеччина 3 621 000 2014
6 Росія Росія 3 568 000 2014
7 Бразилія Бразилія 3 473 000 2014
8 Франція Франція 2 587 000 2014
9 Індонезія Індонезія 2 554 000 2014
10 Велика Британія Велика Британія 2 435 000 2014
11 Мексика Мексика 2 143 000 2014
12 Італія Італія 2 066 000 2014
13 Південна Корея Південна Корея 1 786 000 2014
14 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 616 000 2014
15 Канада Канада 1 579 000 2014
16 Іспанія Іспанія 1 534 000 2014
17 Туреччина Туреччина 1 512 000 2014
18 Іран Іран 1 284 000 2014
19 Австралія Австралія 1 100 000 2014
20 Нігерія Нігерія 1 058 000 2014
21 Республіка Китай Республіка Китай 1 022 000 2014
22 Таїланд Таїланд 990 100 2014
23 Єгипет Єгипет 945 400 2014
24 Польща Польща 941 400 2014
25 Аргентина Аргентина 927 400 2014
26 Пакистан Пакистан 884 200 2014
27 Нідерланди Нідерланди 798 100 2014
28 Малайзія Малайзія 746 800 2014
29 Філіппіни Філіппіни 694 600 2014
30 ПАР ПАР 683 100 2014
31 Колумбія Колумбія 642 700 2014
32 ОАЕ ОАЕ 605 000 2014
33 Алжир Алжир 552 600 2014
34 Венесуела Венесуела 545 700 2014
35 Бангладеш Бангладеш 535 600 2014
36 В'єтнам В'єтнам 509 500 2014
37 Ірак Ірак 505 400 2014
38 Бельгія Бельгія 467 100 2014
39 Сінгапур Сінгапур 445 200 2014
40 Швейцарія Швейцарія 444 700 2014
41 Швеція Швеція 434 200 2014
42 Казахстан Казахстан 420 600 2014
43 Чилі Чилі 410 300 2014
44 Гонконг Гонконг 400 600 2014
45 Австрія Австрія 386 900 2014
46 Румунія Румунія 386 500 2014
47 Перу Перу 376 700 2014
48 Україна Україна 373 100 2014
49 Норвегія Норвегія 339 500 2014
50 Катар Катар 323 200 2014
51 Чехія Чехія 299 700 2014
52 Греція Греція 284 300 2014
53 Кувейт Кувейт 283 900 2014
54 Португалія Португалія 276 000 2014
55 Ізраїль Ізраїль 268 300 2014
56 Марокко Марокко 254 400 2014
57 Данія Данія 248 700 2014
58 М'янма М'янма 244 300 2014
59 Угорщина Угорщина 239 900 2014
60 Ірландія Ірландія 224 700 2014
61 Фінляндія Фінляндія 221 500 2014
62 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 217 100 2014
63 Еквадор Еквадор 182 000 2014
64 Ангола Ангола 175 500 2014
65 Білорусь Білорусь 171 200 2014
66 Узбекистан Узбекистан 170 300 2014
67 Азербайджан Азербайджан 168 400 2014
68 Оман Оман 163 600 2014
69 Судан Судан 159 500 2014
70 Нова Зеландія Нова Зеландія 158 700 2014
71 Словаччина Словаччина 149 900 2014
72 Ефіопія Ефіопія 139 400 2014
73 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 135 700 2014
74 Кенія Кенія 134 700 2014
75 Куба Куба 128 500 2014
76 Туніс Туніс 125 100 2014
77 Болгарія Болгарія 123 300 2014
78 Гватемала Гватемала 118 700 2014
79 Гана Гана 109 900 2014
80 Сирія Сирія 107 600 2011
81 Ємен Ємен 106 000 2014
82 Лівія Лівія 103 300 2014
83 Танзанія Танзанія 92 530 2014
84 Сербія Сербія 90 320 2014
85 Хорватія Хорватія 87 300 2014
86 Туркменістан Туркменістан 82 150 2014
87 Ліван Ліван 80 510 2014
88 Йорданія Йорданія 79 770 2014
89 Литва Литва 78 950 2014
90 Панама Панама 76 950 2014
91 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 71 950 2014
92 Коста-Рика Коста-Рика 71 210 2014
93 Болівія Болівія 70 380 2014
94 Уругвай Уругвай 69 780 2014
95 Камерун Камерун 67 230 2014
96 Непал Непал 66 920 2014
97 Уганда Уганда 66 650 2014
98 Пуерто-Рико Пуерто-Рико 64 840 2010
99 Замбія Замбія 61 790 2014
100 Афганістан Афганістан 61 690 2014
101 Бахрейн Бахрейн 61 560 2014
102 Словенія Словенія 60 540 2014
103 Парагвай Парагвай 57 870 2014
104 ДР Конго ДР Конго 55 730 2014
105 Макао Макао 51 680 2013
106 Сальвадор Сальвадор 50 900 2014
107 Люксембург Люксембург 50 650 2014
108 Камбоджа Камбоджа 50 250 2014
109 Латвія Латвія 48 590 2014
110 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 42 230 2014
111 Північна Корея Північна Корея 40 000 2013
112 Гондурас Гондурас 38 950 2014
113 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 38 080 2014
114 Естонія Естонія 35 400 2014
115 Лаос Лаос 34 480 2014
116 Габон Габон 34 280 2014
117 Грузія Грузія 34 270 2014
118 Сенегал Сенегал 33 680 2014
119 Мадагаскар Мадагаскар 33 640 2014
120 Ботсвана Ботсвана 33 620 2014
121 Бруней Бруней 32 110 2014
122 Албанія Албанія 30 660 2014
123 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 30 080 2014
124 Нікарагуа Нікарагуа 29 850 2014
125 Чад Чад 29 850 2014
126 Мозамбік Мозамбік 29 760 2014
127 Монголія Монголія 29 710 2014
128 Республіка Конго Республіка Конго 28 090 2014
129 Північна Македонія Північна Македонія 27 410 2014
130 Малі Малі 27 100 2014
131 Зімбабве Зімбабве 26 880 2014
132 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 25 330 2014
133 Кіпр Кіпр 24 940 2014
134 Ямайка Ямайка 24 280 2014
135 Вірменія Вірменія 24 260 2014
136 Намібія Намібія 23 590 2014
137 Маврикій Маврикій 23 420 2014
138 Південний Судан Південний Судан 23 310 2014
139 Таджикистан Таджикистан 22 220 2014
140 Палестинська держава Палестинська держава 20 120 2014
141 Бенін Бенін 19 850 2014
142 Киргизстан Киргизстан 19 290 2014
143 Руанда Руанда 18 700 2014
144 Гаїті Гаїті 18 540 2014
145 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 18 110 2014
146 Нігер Нігер 17 670 2014
147 Молдова Молдова 17 190 2014
148 Косово Косово 16 890 2014
149 Гвінея Гвінея 15 310 2014
150 Ісландія Ісландія 13 810 2014
151 Малаві Малаві 13 760 2014
152 Мальта Мальта 13 380 2014
153 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 12 890 2014
154 Мавританія Мавританія 12 860 2014
155 Нова Каледонія Нова Каледонія 11 100 2014
156 Того Того 10 180 2014
157 Чорногорія Чорногорія 9 499 2014
158 Суринам Суринам 9 240 2014
159 Багамські Острови Багамські Острови 9 034 2014
160 Есватіні Есватіні 8 672 2014
161 Бурунді Бурунді 8 396 2014
162 Східний Тимор Східний Тимор 8 364 2014
163 Еритрея Еритрея 7 855 2014
164 Фіджі Фіджі 7 292 2014
165 Французька Полінезія Французька Полінезія 7 150 2012
166 Монако Монако 6 790 2013
167 Острів Мен Острів Мен 6 298 2012
168 Сомалі Сомалі 5 896 2010
169 Бутан Бутан 5 867 2014
170 Джерсі Джерсі 5 771 2012
171 Бермудські Острови Бермудські Острови 5 600 2011
172 Лесото Лесото 5 589 2014
173 Гаяна Гаяна 5 498 2014
174 Гуам Гуам 4 600 2010
175 Барбадос Барбадос 4 513 2014
176 Мальдіви Мальдіви 4 254 2014
177 Ліберія Ліберія 3 771 2014
178 Гернсі Гернсі 3 420 2013
179 Гамбія Гамбія 3 362 2014
180 Кабо-Верде Кабо-Верде 3 286 2014
181 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 3 200 2009
182 Андорра Андорра 3 163 2012
183 Кюрасао Кюрасао 3 128 2012
184 Беліз Беліз 2 907 2014
185 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 2 861 2014
186 Джибуті Джибуті 2 858 2014
187 Аруба Аруба 2 516 2009
188 Кайманові Острови Кайманові Острови 2 507 2014
189 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 2 502 2014
190 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 2 304 2014
191 Ґренландія Ґренландія 2 133 2011
192 Сан-Марино Сан-Марино 2 007 2014
193 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 1 989 2014
194 Сент-Люсія Сент-Люсія 1 893 2014
195 Гібралтар Гібралтар 1 850 2013
196 Американські Віргінські Острови Американські Віргінські Острови 1 577 2004
197 Фарерські острови Фарерські острови 1 471 2010
198 Гренада Гренада 1 248 2014
199 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 1 220 2014
200 Коморські Острови Коморські Острови 1 211 2014
201 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 1 198 2014
202 Соломонові Острови Соломонові Острови 1 046 2014
203 Самоа Самоа 995 2014
204 Західна Сахара Західна Сахара 906 2007
205 Домініка Домініка 757 2014
206 Північні Маріанські Острови Північні Маріанські Острови 733 2010
207 Вануату Вануату 687 2014
208 Острови Теркс і Кайкос Острови Теркс і Кайкос 632 2007
209 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 612 2014
210 Американське Самоа Американське Самоа 575,3 2007
211 Сен-Мартен (Франція) Сен-Мартен (Франція) 561,5 2005
212 Тонга Тонга 523 2014
213 Британські Віргінські Острови Британські Віргінські Острови 500 2010
214 Сінт-Мартен Сінт-Мартен 365,8 2014
215 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 331 2014
216 Палау Палау 272 2014
217 Сен-П'єр і Мікелон Сен-П'єр і Мікелон 215,3 2006
218 Острови Кука Острови Кука 183,2 2005
219 Кірибаті Кірибаті 180 2014
220 Маршаллові Острови Маршаллові Острови 178 2014
221 Ангілья Ангілья 175,4 2009
222 Фолклендські Острови Фолклендські Острови 164,5 2007
223 Волліс і Футуна Волліс і Футуна 60 2004
224 Науру Науру 60 2005
225 Монтсеррат Монтсеррат 44,78 2006
226 Тувалу Тувалу 35 2014
227 Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья 31,1 2010
228 Ніуе Ніуе 10,01 2003
229 Токелау Токелау 1,5 1993

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Джерело: Світовий банк
 2. Джерело: Держкомстат України, 1998–2011
 3. За: Maddison A (2007), Contours of the World Economy I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204
 4. Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP). IMF. Процитовано April 8, 2015. 
 5. |Дані станом на Вересень 2011 рік,це останні дані доступні від МВФ.
 6. Data (July 2, 2015). "Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015. Data.worldbank.org. Процитовано July 2, 2015. ; European Union calculated by sum of individual countries.
 7. Без урахування Західної Сахари
 8. Враховуючи тільки континентальну частину країни
 9. Без урахування Абхазії та Південної Осетії
 10. Враховуючи тільки території підконтрольні Республіці Кіпр
 11. Без урахування Придністров'я
 12. Field listing - GDP (PPP exchange rate), CIA World Factbook

Посилання[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]
This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek