Selektywność reakcji

Selektywność reakcji - stosunek oczekiwanego produktu do produktów ubocznych w reakcjach chemicznych. Reakcja jest tym bardziej selektywna im więcej powstaje oczekiwanego produktu i mniej produktu ubocznego.

Np: gdy reakcja równoległa typu:

A + B

prowadzi do produktu "C":

A + B = C

lub "D":

A + B = D

selektywność w stosunku do oczekiwanego produktu C mierzy się dzieląc otrzymaną liczbę moli "C" do produktu ubocznego "D".

Analogiczne znaczenie ma pojęcie selektywności, odniesione do takich procesów fizykochemicznych, jak absorpcja lub adsorpcja składników mieszanin związków chemicznych.