Liste des subdivisions administratives du Fujian

Le Fujian

La structure administrative du Fujian, province de la république populaire de Chine (RPC), est constituée des trois niveaux suivants :

Les îles de Jinmen (Quemoy) et Matsu sont administrées par la république de Chine à Taïwan. Les chiffres officiels de la RPC donnés ci-dessus comportent Jinmen en tant que xian, mais il n'est pas précisé si les divisions de niveau canton de Jinmen et Matsu sont comptées dans ces chiffres.

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Fuzhou
福州市
Fúzhōu Shì
District de Gulou 鼓楼区 Gǔlóu Qū
District de Taijiang 台江区 Táijiāng Qū
District de Cangshan 仓山区 Cāngshān Qū
District de Mawei 马尾区 Mǎwěi Qū
District de Jin'an 晋安区 Jìn'ān Qū
Ville de Fuqing 福清市 Fúqīng Shì
Ville de Changle 1 长乐市 Chánglè Shì
Xian de Minhou 闽侯县 Mǐnhòu Xiàn
Xian de Lianjiang 1 连江县 Liánjiāng Xiàn
Xian de Luoyuan 1 罗源县 Luóyuán Xiàn
Xian de Minqing 闽清县 Mǐnqīng Xiàn
Xian de Yongtai 永泰县 Yǒngtài Xiàn
Xian de Pingtan 平潭县 Píngtán Xiàn
Ville de Nanping
南平市
Nánpíng Shì
District de Yanping 延平区 Yánpíng Qū
Ville de Shaowu 邵武市 Shàowǔ Shì
Ville de Wuyishan 武夷山市 Wǔyíshān Shì
Ville de Jian'ou 建瓯市 Jiàn'ōu Shì
Ville de Jianyang 建阳市 Jiànyáng Shì
Xian de Shunchang 顺昌县 Shùnchāng Xiàn
Xian de Pucheng 浦城县 Pǔchéng Xiàn
Xian de Guangze 光泽县 Guāngzé Xiàn
Xian de Songxi 松溪县 Sōngxī Xiàn
Xian de Zhenghe 政和县 Zhènghé Xiàn
Ville de Sanming
三明市
Sānmíng Shì
District de Meilie 梅列区 Méiliè Qū
District de Sanyuan 三元区 Sānyuán Qū
Ville de Yong'an 永安市 Yǒng'ān Shì
Xian de Mingxi 明溪县 Míngxī Xiàn
Xian de Qingliu 清流县 Qīngliú Xiàn
Xian de Ninghua 宁化县 Nínghuà Xiàn
Xian de Datian 大田县 Dàtián Xiàn
Xian de Youxi 尤溪县 Yóuxī Xiàn
Xian de Sha 沙县 Shā Xiàn
Xian de Jiangle 将乐县 Jiānglè Xiàn
Xian de Taining 泰宁县 Tàiníng Xiàn
Xian de Jianning 建宁县 Jiànníng Xiàn
Ville de Putian
莆田市
Pútián Shì
District de Chengxiang 城厢区 Chéngxiāng Qū
District de Hanjiang 涵江区 Hánjiāng Qū
District de Licheng 荔城区 Lìchéng Qū
District de Xiuyu ² 秀屿区 Xiùyǔ Qū
Xian de Xianyou 仙游县 Xiānyóu Xiàn
Ville de Quanzhou
泉州市
Quánzhōu Shì
District de Licheng 鲤城区 Lǐchéng Qū
District de Fengze 丰泽区 Fēngzé Qū
District de Luojiang 洛江区 Luòjiāng Qū
District de Quangang 泉港区 Quángǎng Qū
Ville de Shishi 石狮市 Shíshī Shì
Ville de Jinjiang 晋江市 Jìnjiāng Shì
Ville de Nan'an 南安市 Nán'ān Shì
Xian de Hui'an 惠安县 Huì'ān Xiàn
Xian d'Anxi 安溪县 Ānxī Xiàn
Xian de Yongchun 永春县 Yǒngchūn Xiàn
Xian de Dehua 德化县 Déhuà Xiàn
Xian de Jinmen ² 金門县 Jīnmén Xiàn
Ville de Xiamen
厦门市
Xiàmén Shì
District de Siming 思明区 Sīmíng Qū
District de Haicang 海沧区 Hǎicāng Qū
District de Huli 湖里区 Húlǐ Qū
District de Jimei 集美区 Jíměi Qū
District de Tong'an 同安区 Tóng'ān Qū
District de Xiang'an 翔安区 Xiáng'ān Qū
Ville de Zhangzhou
漳州市
Zhāngzhōu Shì
District de Xiangcheng 芗城区 Xiāngchéng Qū
District de Longwen 龙文区 Lóngwén Qū
Ville de Longhai 龙海市 Lónghǎi Shì
Xian de Yunxiao 云霄县 Yúnxiāo Xiàn
Xian de Zhangpu 漳浦县 Zhāngpǔ Xiàn
Xian de Zhao'an 诏安县 Zhào'ān Xiàn
Xian de Changtai 长泰县 Chángtài Xiàn
Xian de Dongshan 东山县 Dōngshān Xiàn
Xian de Nanjing 南靖县 Nánjìng Xiàn
Xian de Pinghe 平和县 Pínghé Xiàn
Xian de Hua'an 华安县 Huá'ān Xiàn
Ville de Longyan
龙岩市
Lóngyán Shì
District de Xinluo 新罗区 Xīnluó Qū
Ville de Zhangping 漳平市 Zhāngpíng Shì
Xian de Changting 长汀县 Chángtīng Xiàn
Xian de Yongding 永定县 Yǒngdìng Xiàn
Xian de Shanghang 上杭县 Shàngháng Xiàn
Xian de Wuping 武平县 Wǔpíng Xiàn
Xian de Liancheng 连城县 Liánchéng Xiàn
Ville de Ningde
宁德市
Níngdé Shì
District de Jiaocheng 蕉城区 Jiāochéng Qū
Ville de Fu'an 福安市 Fú'ān Shì
Ville de Fuding 福鼎市 Fúdǐng Shì
Xian de Shouning 寿宁县 Shòuníng Xiàn
Xian de Xiapu 霞浦县 Xiápǔ Xiàn
Xian de Zherong 柘荣县 Zhèróng Xiàn
Xian de Pingnan 屏南县 Píngnán Xiàn
Xian de Gutian 古田县 Gǔtián Xiàn
Xian de Zhouning 周宁县 Zhōuníng Xiàn

1 La république de Chine a aussi un Lienchiang (Lianjiang) qui administre les Îles Matsu, revendiquées par la RPC comme partie de son Lianjiang. La RPC revendique également les îles Jyuguang, comme partie de Changle, ainsi que les îles de Dongyin et Siyin, comme partie de Luoyuan, qui sont aussi administrées par Lenchiang.

2 Jinmen (Quemoy) est administré entièrement par la république de Chine, qui administre aussi l'île de Wuciou, revendiquée par la RPC comme partie de Xiuyu.

Lien externe[modifier | modifier le code]