کاربر:سندباد


زنده‌یاد احمد کسروی:
«این کار ماست که جهان را از گمراهی‌ها، از هرگونه که باشد، بپیراییم».

ایمانوئل کانت: «جرات اندیشیدن داشته باش»
.Have the courage to use your own reason
بلیز پاسکال: «شرارتی بالاتر از انسان سر نمی‌زند، مگر آن‌که از روی اعتقادات مذهبی‌اش باشد»
.Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction