فهرست رهبران سیاسی مکزیک


امپراتوری مکزیک[ویرایش]

اگوستین د ایتروبیده

دومین امپراتوری مکزیک[ویرایش]

فردیناند ماکسیمیلیان یوزف

فهرست رئیس‌جمهورهای مکزیک[ویرایش]

ترمیم جمهوری (۱۸۶۷–۱۸۷۶)[ویرایش]

Porfiriato (۱۸۷۶–۱۹۱۱)[ویرایش]

انقلاب (۱۹۲۰–۱۹۱۰)[ویرایش]

مکزیک نوین (دوره شش ساله)[ویرایش]

٭ ۵۱مین - خوزه لوپز پورتیو

منابع[ویرایش]