صفویان (ابهام‌زدایی)

صفویان به یکی از موارد زیر اشاره دارد: