الگو:Centurynum

توضیحات الگو

برای استفاده در الگو:دهه‌ها و سال‌ها.